ฝึกจิตสร้างภูมิสู้โควิด

ฝึกจิตสร้างภูมิ แพร่ยาดีในใจสู้โควิด

S02E22

Time index

[03:15] ปรากฎการณ์เชื้อโรคไวรัส Covid-19 ที่มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งดีและไม่ดี กระทบไปในวงกว้างจนถึงเรื่องเศรษฐกิจ เชื้อชาติชนชั้น ทำอย่างไร จิตใจเราจะสบายอยู่เป็นสุข 

[12:06] เรื่องทางกายภาพของเรา | เกิดความตระหนักถึงสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะ “รู้ถึงสุขได้ ด้วยทุกข์” ต้องระวังกิเลสที่เอาทั้ง 2 ทาง

[20:59] เรื่องในจิตใจ | สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน 4 เป็นภูมิคุ้มกันในจิต

[25:40] เชื้อคือกิเลส

[28:16] ยาคือการสำรวมอินทรีย์

[32:38] กำจัดเชื้อด้วยพรหมวิหาร 4

[39:38] ชักชวนให้มีจิตใจที่ดี แจกจ่ายยาในทางดีกับกัลยาณมิตร ให้มียาแก้ ไม่ตกไปตามอำนาจของกิเลส

[46:20] จุดที่ตกใจขึ้นแล้วให้ทำจิตให้เหมือนม้าอาชาไนย 4 ประเภท ใส่ยารักษาจิตเรา

[48:15] รักษาจิตดีได้ อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ เป็นส่วนหนึ่งของมรณสติ

คิดดูนะ คนที่เขามีสถานการณ์มีความกังวลว่าเป็น super spreader คนนึงแพร่ออกไปหลายร้อยคน เหมือนกับคุณป้าแทกูที่เกาหลี เข้าข่าย super spreader แทนที่เราจะแพร่เชื้อความไม่ดีนั่นคือในทางกาย แต่แพร่เชื้อความดี ดู จะเรียกว่า เชื้อมันก็ไม่ใช่ เพราะเชื้อมันคือราคะโทสะโมหะ แต่เราแพร่ยาแจกจ่ายยาออกไป ให้เป็น super spreader ในทางยารักษายาแก้ มิใช่ยาแก้ภายนอกทางกายภาพ แต่เป็นในภายใน ยาแก้ที่เข้าสู่จิตใจของคนแล้ว เขาจะสบายใจยินดีพอใจ มีความไม่ประมาท

โรคที่กัดกินร่างกายของคนเป็นจำนวนมาก อย่าให้มันมากัดกินในจิตใจของเราหรือคนรอบข้าง ต้องมีสติป้องกันกิเลสจากคนอื่น ที่จะแพร่มาได้เป็นผัสสะด้วยการมีสติสัมปชัญญะ สำรวมอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่ให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นฟูขึ้นในจิตใจของเราได้ สตินี่ช่วยได้แล้ว

พอเราตั้งจิตไว้อย่างดีด้วยสติปัฏฐาน 4 รักษาจิตอย่างดีไว้ได้ด้วยพรหมวิหาร 4 จิตที่เป็นอยู่แบบนี้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ ตามรักษาจิตที่เป็นแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน พิจารณาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ความเป็นอยู่ของเรา สถานการณ์ที่มี เราไปดีได้ อยู่ด้วยความดีได้ ความตายก็ไม่กลัว ความเป็นอยู่ก็มีประโยชน์นั่นเอง

210
1
นาทีในการอ่าน