มหาลิสูตร

มหาลิสูตร

S09E21

Time index

[02:15] มหาลิสูตร

[13:40] สมาธิที่บำเพ็ญเฉพาะส่วน

[22:14] เหตุแห่งการทำให้แจ้งสมาธิภาวนา

[30:57] ศีล

[36:16] รูปฌาน 4

[40:23] วิชชา 8 วิปัสสนาญาณ

[48:34] คำอธิบาย

การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย หนทางที่ให้เกิดผล 4 อย่างที่ยิ่งไปกว่า หูทิพย์ ตาทิพย์ หนทางนั้นปฏิปทานั้น คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อมีปัญญาในส่วนที่เป็นญาณทัสนะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะสามารถรู้เห็นทำความเข้าใจได้ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจว่า กายกับใจมันเป็นอย่างเดียวกันหรือมันเป็นคนละอย่างกัน ขึ้นอยู่เหตุปัจจัย ถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา เราจะมีความเข้าใจ ในหลักเหตุ-ผลในข้อนี้ได้

147
1
นาทีในการอ่าน