จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

S08E21

Time index

[01:14] เข้าใจทำด้วยจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน หาที่และเวลาที่เหมาะสม นั่นคือกายนี้และเวลานี้ 

[05:22] แยกแยะด้วยสติ ปิดช่องทางอินทรีย์ดั่งปิดรูหาตัวเหี้ย

[10:50] การระลึกถึงจิตที่เปลี่ยนแปลง คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือเห็นจิตในจิต

[16:19] หยุดให้อาหาร ตั้งสติไว้ ถ้าจิตน้อมไปสิ่งนั้นมีกำลัง

[21:02] จิตอยู่ตรงการรับรู้ ให้พิจารณาด้วยปัญญา สติไม่ใช่ปัญญา

[24:51] หาความไม่เที่ยงด้วยเหตุของมัน

[33:31] ความไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์ต่างกัน แต่มาด้วยกัน

[36:07] ถามจิตดู ว่า สิ่งที่รวมกันเป็นทุกข์จะให้ผลที่เป็นสุขได้อย่างไร

[39:37] ให้ความรู้แก่จิตผ่านทางศีล สมาธิ และปัญญา

[45:41] อย่าลืม อย่าเผลอ สติที่ระลึกได้จะรักษาจิต ทำจิตให้ผ่องใส  ด้วยการปล่อยวางจิต

[52:11]  รู้ว่าจิตเป็นอนัตตาคือวิชชา รู้แล้วต้องปล่อย ไม่มีอะไรที่ยึดแล้วไม่ทุกข์

[55:00] เพียงแค่ทำให้เจริญ

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เราตั้งการระลึกถึงเอาไว้ของเรา อยู่กับสภาวะที่จิตของเรามันเปลี่ยนไป”

การเห็นจิตในจิตนั้นเป็นอย่างไร เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ของจิต มีขึ้น มีลง  จึงต้องตั้งสติเอาไว้แล้วเจริญปัญญา ให้ความรู้กับจิตผ่านทางศีล สมาธิ ปัญญา มองให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ ความที่ไม่ควรยึดถือในจิตในมรรค ไม่มีสิ่งใดที่เมื่อยึดถือแล้วไม่ทุกข์ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราตัวเรา เมื่อเห็นอนัตตาจะมีความรู้เกิดขึ้น จะปล่อยวางได้ พ้นได้ แล้วให้อยู่กับสติ สติศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญ

424
1
นาทีในการอ่าน