โลกอยู่ไม่ยาก เมื่อตามกระแสแห่งธรรม

โลกอยู่ไม่ยาก เมื่อตามกระแสแห่งธรรม

S02E21

Time index

[02:08] ประเด็น : โศกนาฏกรรมทำให้รู้สึกว่าโลกอยู่ยาก

[07:17] อยู่ยาก | เพราะกระแสตัณหาแรง

[09:29] วิธีไม่ไปตามกระแส | ศีล สมาธิ ปัญญา

[15:16] อยู่ไม่ยาก | ถ้ามีเครื่องอยู่ในใจที่ถูกต้อง วิหารธรรม

[16:52] ประเด็น : จิตเราเลือดเย็นหรือไม่

[19:50] อุเบกขา | การเบรกจิตไม่ให้มีอกุศล ไม่ใช่เลือดเย็น แต่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี

[26:01] ประเด็น : เมื่อท้อแท้ เกิดปัญหาจะทำอย่างไร

[32:52] โลกธรรม 8

[34:11] ประเด็น : ความจนเป็นกรรม

[37:07] แก้ไขความจน | ไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้อง

[40:42] ศีลเป็นไปเพื่อโภคะ และสร้างเหตุให้อยู่เป็นสุข 4 อย่าง

[46:58] อุดรูรั่ว | ระวังอบายมุข

[48:37] ประเด็น : โอนเงินทำบุญ

[49:08] ความดั้งเดิม | เรื่องพระเจ้าปายาสิ

[51:23] การให้ทาน | ไม่ต้องให้ด้วยมือตนเท่านั้น แต่อยู่ที่จิตใจ

โลกนี้ก็เป็นของมันอยู่ปกตินี่แหละ ดินน้ำไฟลม ก็เป็นเหมือนดินน้ำไฟลม ที่เรารู้สึกวุ่นวายไปตาม เพราะว่าคุณตามกระแสของราคะโทสะโมหะ ตามกระแสของกิเลสตัณหาอยู่ พอตามมัน มันก็พัดเราซัดเรา เราก็จะรู้สึกวุ่นวายไปตาม 

ในความที่อยู่ยาก เพราะยังตามกระแสของมันอยู่ ยิ่งแรงขึ้นและแรงขึ้น ทุกวันและทุกวัน จะออกจากกระแสของมันได้ ไม่ต้องทำตามมัน ไม่ให้มันมาบีบคั้นบังคับควบคุมจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าพูดถึงวิธีการมีอยู่ นั่นคือการปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา 

ปัญหาอุปสรรคในชีวิต บางทีเจอแล้ว คิดอะไรไม่ตก จะให้ระลึกถึงได้ ระลึกถึงอะไร ระลึกถึงความดีของเราให้มันได้ นี่แหละสำคัญ ต้องระลึกให้ได้ ระลึกได้นั้นคือสติ จะมีสติขึ้นมาได้ ต้องมีกำลังใจ กำลังใจนี้คือศรัทธาในคำสอนคือธัมโม ศรัทธาในผู้สอนคือพุทโธ ศรัทธาในการเอามาทำเอามาปฏิบัติทำจริงแน่วแน่จริงนั่นคือสังโฆ 

ศรัทธาความมั่นใจความเลื่อมใสในพุทโธธัมโมสังโฆ นั่นน่ะสติเกิดทันที พอสติเกิดทันที เราจะไม่ตกไปตามกระแสของสิ่งที่ทำให้เราท้อใจ เราจะมาคิดได้ จะเตือนสติของเราได้ แม้วันแย่ ๆ ในชีวิต ประเด็นคือคุณระลึกถึงคำสอนตรงนี้ได้ไหม 

116
1
นาทีในการอ่าน