การหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

การหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

S09E20

Time index

[03:33] ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม

[11:44] เสด็จเข้าไปหาพระปัญจวัคคีย์ ประกาศธรรมจักร

[18:25] ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

[34:59] ประกาศอนัตตลักษณะ

[40:14] ยสกุลบุตร

หลังจากท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสี เพื่อแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ซึ่งการแสดงธรรมนั้นเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

146
1
นาทีในการอ่าน