อริยอัฏฐังคิกมรรค

อริยอัฏฐังคิกมรรค

S08E20

Time index

[00:22] ปฏิบัติ อานาปานสติ ด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ

[15:03] after break   จิตใจของเราที่ปรับเปลี่ยนจากความกระด้างให้มานุ่มนวลลง จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ในใจได้  ธรรมที่รวมลงในจิตใจนี้ ท่านเปรียบไว้กับเรือนรับรองแขก 

[20:03] พระสูตร “อาคันตุกาคารสูตร”

[24:55] อธิบายพระสูตร จากพระสูตรจะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประตูรับรองแขก และทางที่ดำเนินมาสู่ประตูนั้น

[26:32] ประตูที่ 1 ทุกข์ จะต้องเข้าใจ ยอมรับ และอยู่กับมันได้ 

[38:48] ประตูที่ 2 ตัณหา อวิชชา จะต้อง “ละ”มันเสีย

[43:57] ประตูที่ 3 วิชชา วิมุตติ จะต้อง”ทำให้แจ้ง” 

[48:16] ความเกี่ยวข้องของ 3 ประตูนี้

[51:32] เครื่องอยู่ของจิต คือ สมถและวิปัสสนา ต้องพัฒนาให้เจริญ 

[57:22] สรุป ด้วย มรรค

การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับเรือนรับรองแขก ที่มีประตูอยู่ทั้ง 4 ทิศ แขกที่มาจากทั้ง 4 ทิศ จะมารวมอยู่ในนี้ทั้งหมด ตรงกลางของห้องรับแขกนั้น เปรียบได้กับนิพพาน และประตูทั้ง 4 ทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของอริยสัจทั้งสี่ และทางที่จะเดินมาที่ประตูทั้ง 4 ได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ 8 ประการจึงจะเข้ามาถึงส่วนตรงกลาง คือ นิพพานได้  ที่สำคัญคือต้องทำหน้าที่ให้ถูก ในแต่ละข้อ ตัณหาต้องละ ขันธ์ 5 ต้องรับมันได้ เข้าใจมันได้ นิโรธ วิชชา วิมุตติ ต้องทำให้แจ้ง สมถวิปัสสนา ต้องพัฒนาให้เจริญให้มาก.

138
1
นาทีในการอ่าน