การตรัสรู้ และการแสดงธรรม

การตรัสรู้ และการแสดงธรรม

S09E19

Time index

[02:15] ความฝันครั้งสำคัญก่อนการตรัสรู้

[08:07] อนุปุพพวิหาร 9 ประการ

[12:35] วิชชา 3

[24:09] มนสิการปฏิจจสมุปบาท

[34:37] ท้อใจแสดงธรรม

กล่าวถึงพระสูตรที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพระสูตรที่สหัมบดีพรหมมาทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีความงดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด และเป็นธรรมะที่ทรงตรัสดีแล้ว มีความลึกซึ้งกินใจ รัดกุมรอบคอบ ไม่หละหลวม เราจึงควรฟังด้วยความใคร่ครวญ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อตกผลึกความคิด สามารถพัฒนาออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้

352
1
นาทีในการอ่าน