มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก

S02E17

Time index

[03:49] มหากัณหชาดก
[28:04] พระคาถาสิบคาถา
[36:27] สรุป
[42:20] เรื่องท้าวสักกะ

ในยุคปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาไม่สมควร ทำการเกี่ยวข้องกับพวกภิกษุณีจนมีบุตรธิดา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและพราหมณ์ คฤหบดี ไม่ได้ดำรงตนอยู่ในธรรม ส่งผลให้ไม่มีเทวดาไปเกิดในสวรรค์ มีแต่คนตกนรก และในขณะนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกเทวราช ได้ทรงทำคุณูปการอันใหญ่หลวงในการช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นำเสนอไว้ใน มหากัณหชาดก นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย เป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติม

นิทานพรรณนา
143
1
นาทีในการอ่าน