คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง

คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง

S08E18

Time index

[00:31]เริ่มปฏิบัติ ด้วยการตามระลึกถึงคำว่า”พุทโธ” 

[09:00] เริ่มใต้ร่มโพธิบท การศึกษาธรรมและการปฏิบัติจะต้องทำควบคู่กันไป ด้วย สติ 

[12:47] หัวข้อ คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง โดยยกอุปมาอุปไมย ระหว่างคนเลี้ยงโค และ พุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้

[14:00] 1.ต้องรู้จักรูปร่างลักษณะของโค / ต้องเป็นผู้รู้เห็นตามที่เป็นจริงในธาตุทั้งสี่

[16:16] 2. ต้องเป็นผู้รู้จักลักษณะกิริยาอาการของโค / ต้องเป็นผู้ฉลาดในลักษณะ รู้จักดูนิมิตคือเครื่องหมาย ที่เป็นตัวบ่งบอกลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

[19:09] 3. ต้องเป็นผู้ที่รู้จักคอยเขี่ยไข่ขาง / ต้องเป็นผู้คอยเอาสิ่งที่ไม่ดี คือ อกุศลธรรมทั้งหลายในจิตใจออกได้

[27:32] 4. ต้องรู้จักปิดแผล /ต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์ตามช่องทางตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ

[36:08] 5. ต้องรู้จักเป็นผู้สุมควัน / ต้องรู้จักแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ผู้อื่นตามที่เล่าเรียนมา

[40:27] 6. ต้องรู้จักเรื่องท่าน้ำที่ควรไป / ต้องรู้จักที่ที่เราจะไปรับฟังธรรมได้

[44.22 ] 7. ต้องรู้จักน้ำที่ควรดื่ม / ต้องรู้จักธรรมที่ควรฟัง คือ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว

[46:00] 8.ต้องรู้จักทางที่ควรเดินให้ปลอดภัย / ทางที่ควรเดินในธรรมวินัยนี้คืออริยมรรคมีองค์ 8

[47:58 ] 9. ต้องรู้จักที่ที่ควรไป / สติปัฏฐานสี่

[49:50 ]10. ต้องรู้จักการรีดนมให้มีส่วนเหลือ / ต้องรู้จักประมาณในการรับ

[52:12]11. ต้องรู้จักโคอุสุภะซึ่งเจ้าของต้องดูแลให้ดี / ภิกษุผู้ที่เป็นเถระต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ

[56:44] สรุป

 พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ระหว่างการเลี้ยงโค การเลี้ยงปศุสัตว์กับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่ว่าคนเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงโคให้มีกำไรงอกงาม มีความเจริญในอาชีพการงานของเขา เขาจะต้องคุณสมบัติ 11 อย่าง ไม่ต่างกับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่จะต้องมีคุณสมบัติ 11 อย่าง โดยเหมาะสมจึงจะมีความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้.

 

101
1
นาทีในการอ่าน