พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 4 จบ

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 4 จบ

S02E16

Time index

[00:27] อธิบายช่วงนิทานพรรณนา
[02:34] เท้าความเดิม
[04:38] บทที่ 7 ชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราช 
[24:46] บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหม
[50:31] สรุปพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

   พุทธชัยมงคลคาถา ตอนจบ บทที่ 7 เป็นชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราชผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหมผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการใดในการรับมือจนเปลี่ยนผู้ที่มีมิจฉาทิฐให้กลับเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ และตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัย ซึ่งได้นำเสนอไว้อย่างน่าสนใจ 
   ผู้ฟังสามารถนำหลักธรรมและวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแบบอย่างซึ่งได้นำเสนอไล่เรียงมาตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 8 เป็นแนวทางในการปฏิบัติและรับมือเมื่อต้องเผชิญกับบุคคลประเภทต่าง ๆ  อันจะทำให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม และกระแสแห่งธรรมได้ 
 

นิทานพรรณนา
189
1
นาทีในการอ่าน