ฉันโนวาทสูตร และ สฬายตนวิภังคสูตร

ฉันโนวาทสูตร และ สฬายตนวิภังคสูตร

S09E17

Time index

[01:37] ฉันโนวาทสูตร ว่าด้วย การให้โอวาทแก่พระฉันนะ

[15:10] สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วย การจำแนกอายตนะ 6 ประการ

[28:32] คำอธิบายพระสูตร

ท่านพระสารีบุตรได้ให้โอวาทแก่พระฉันนะ ที่กำลังป่วยจนไม่สามารถทนเวทนาได้ เลยฆ่าตัวตาย ซึ่งท่านพระฉันนะก็ได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อความตาย โดยท่านพิจารณาเห็นความดับไปในอายตนะทั้ง 6 คือ เมื่อเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงแล้ว ความกำหนัดจะคลายลงไป กายใจก็ไม่เร่าร้อนไปตามสิ่งนั้น 

ความเจ็บป่วยเป็นเทวทูต ทำให้เรามีสติขึ้นได้ อาการเจ็บป่วยมีอยู่เป็นธรรมดา แต่พอตั้งสติขึ้นแล้วเราอดทนได้ บางทีเราเผลอบ้าง มีความหงุดหงิดเกิดขึ้น ให้รีบละความหงุดหงิดละอกุศลธรรมนั้นเสีย แล้วตั้งสติเอาไว้ มันจะอดทนได้ ใจเราจะสบาย สติก็จะมีกำลัง

คนเราไม่เจอความทุกข์จะทำศรัทธาให้เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีศรัทธาการทำจริงจะเกิดได้อย่างไร เมื่อเราเจอความทุกข์อยู่เฉพาะหน้า ให้มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะทำจริงแน่วแน่จริงแก้ปัญหานั้นได้ ให้ตั้งสติขึ้น

208
1
นาทีในการอ่าน