พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3

S02E15

Time index

[00:32] อธิบายช่วงนิทานพรรณนา
[02:49] เท้าความเดิม
[08:49] บทที่ 5 ชัยชนะที่มีต่อนางจิญจมาณวิกาด้วยวิธีสันเตนะ โสมะวิธินา
[30:14] บทที่ 6 ชัยชนะที่มีต่อสัจจกนิครนถ์ด้วยเทศนาญาณ
[53:55] สรุป 

สัปดาห์นี้นำเสนอพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 5 และ 6 ของ ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกนิครนถ์ ผู้ฟังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชนะผู้ที่คิดจะทำให้เสื่อมเสียทั้งนางจิญจมาณวิกา และสัจจกนิครนถ์ ด้วยสันติวิธี สงบนิ่งและปัญญาญาณ ซึ่งเราสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ฟัง
 

นิทานพรรณนา
228
1
นาทีในการอ่าน