พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 2

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 2

S02E14

Time index

[02:23] เกริ่นนำ พุทธชัยมงคลคาถา และเท้าความเดิม
[04:01] บทที่ 3 พระพุทธเจ้าชนะพญาช้างนาฬาคิรีด้วยพระเมตตา
[36:14] บทที่ 4 พระพุทธเจ้าชนะโจรองคุลิมาลด้วยอิทธิวิธี
[54:03] สรุป

สัปดาห์นี้มารับฟังบทพุทธชัยมงคลคาถา อีก 2 เหตุการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระปัญญาญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของเรา ที่ทรงเปลี่ยนใจผู้ที่จะลอบฆ่าพระองค์ให้มีดวงตาเห็นธรรม และเปลี่ยนใจมหาโจรองคุลิมาลให้กลับใจเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้เพียงมีเมตตาต่อคนเท่านั้น แม้แต่สัตว์อย่างพญาช้างนาฬาคิรีที่กำลังตกมันและเมา จะเข้ามาทำร้ายพระองค์ พระองค์ก็สามารถเอาชนะด้วยพระเมตตา  
 

นิทานพรรณนา
287
1
นาทีในการอ่าน