ตาลบุตร นักแสดง

ตาลบุตร นักแสดง

S08E15

Time index

[00:46] เริ่มปฏิบัติพุทธานุสติ ระลึกนึกถึงคำว่า “ภควา”

[16:40] ใต้ร่มโพธิบท  เรื่องของตาลปุตตะนักแสดง

[26:09]เมื่อเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิ ต่อไปก็เป็นมิจฉา ไปสู่นรกที่ต้องหัวเราะ

[34:04]คนตาบอดแต่กำเนิด รักษาตาด้วยยาหยอด

[37:46]   คาถาสุภาษิตของท่านตาลปุฏเถระ|วิธีการทำในใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)

[50:26] เห็นตามจริงในผัสสะเพื่อเบื่อหน่าย คลายกำหนัด และ นิพพาน

[54:15] คุยกับจิต

[1:06:56] สรุป

นี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่นายตาลปุตตะได้ฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมาใคร่ครวญว่า ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ เราควรจะออกบวช ทำความพ้นทุกข์ ให้เกิดขึ้น อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้นายตาลปุตตะต้องออกบวชหลังจากได้ฟังธรรมของพระพุพทธเจ้า ทำไมการเป็นนักแสดงเมื่อตายไปจึงไปเกิดในนรก และเมื่อท่านตาลปุตตะออกบวชแล้ว ท่านทำในใจโดยแยบคายอย่างไรก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์

192
1
นาทีในการอ่าน