พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1

S02E13

Time index

[03:33] เกริ่นนำ พุทธชัยมงคลคาถา
[10:22] พุทธชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย 8 บท
[13:00] บทที่ 1 พระพุทธเจ้าชนะมาร
[41:02] บทที่ 2 พระพุทธเจ้าปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์
[50:18] สรุป

บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่บางท่านเรียกว่า บทสวดพาหุงฯ เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในวาระต่าง ๆ ถึง 8 เหตุการณ์ด้วยกัน  โดยในสัปดาห์นี้นำเสนอ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในคืนก่อนการตรัสรู้ และเหตุการณ์ที่พระองค์ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์ พระพุทธองค์ทรงเอาชนะมารอย่างไร หลักธรรมใดที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้และได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้เรายึดถือปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ สามารถรับฟังกันได้ที่นี่
 

นิทานพรรณนา
683
1
นาทีในการอ่าน