มหาสุญญตสูตร

มหาสุญญตสูตร

S09E14

Time index

[03:23] มหาสุญญตสูตร

[05:51] โทษของการคลุกคลี

[08:43] สุญญตสมาบัติภายใน

[13:43] สัมปชาโน

[28:26] อุปัทวะ

[37:55] อธิบายพระสูตร

การไม่คลุกคลีกันไม่อยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ จะทำให้เกิดความสงบในภายในได้ ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ก้าวหน้าได้

การมีสัมปชัญญะ หรือ สมฺปชาโน คือ การรู้ตัวรอบคอบ เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิ การรู้ตัวรอบคอบในอิริยาบถต่าง ๆ การพูด การคิด มีจิตไม่ไหลไปตามอกุศลธรรมทั้งหลาย จะทำฌานสมาธิให้เกิดขึ้นได้ เมื่อฌาณสมาธิเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้สุญญตสมาบัติในภายในเกิดขึ้นได้

ให้เรียกร้องพระพุทธเจ้าโดยความเป็นมิตร อย่าร้องเรียกพระพุทธเจ้าโดยความเป็นศัตรูเลย คือให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะเป็นประโยชน์ไปชั่วกาลนาน (นิพพาน)

124
1
นาทีในการอ่าน