มหากปิชาดก

มหากปิชาดก

S02E12

Time index

[00:44] เกริ่นนำเนื้อหาที่นำเสนอในนิทานพรรณนา  
[05:07] มหากปิชาดก ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ
[31:16] มหากปิชาดก คุณธรรมของหัวหน้า
[47:52] ปรารภเรื่องการสงเคราะห์ญาติจากการถูกพระเจ้าวิฑูฑภะทำร้าย
[53:18] สรุป

นิทานชาดก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือบุคคลที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง โดยในครั้งนี้จะหยิบยกเรื่องที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นลิง ถึง 2 ชาติ ด้วยกัน ซึ่งมีความสนุกแตกต่างกัน สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการฟังนิทานชาดกนี้ ผู้ฟังสามารถนำไปเป็นตัวอย่างปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ได้ยังได้กล่าวถึงเรื่องการสงเคราะห์ญาติจากการถูกพระเจ้าวิฑูฑภะทำร้ายมาเป็นเรื่องราวประกอบเสริมเพิ่มเติม

นิทานพรรณนา
210
1
นาทีในการอ่าน