จูฬสุญญตสูตร และอนุปทสูตร

จูฬสุญญตสูตร และอนุปทสูตร

S09E13

Time index

[01:57] จูฬสุญญตสูตร [๓๓๓]

[21:53] อนุปทสูตร [๑๕๓]

[35:45] การฝึกที่เป็นมาตามลำดับในทางคำสอน

[37:17] ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

[37:55] สมาธิ ความสงบที่เป็นระดับชั้นเรียงกันไป 

[49:35] สุญญตวิหารธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า

[57:58] สรุป

"จูฬสุญญตสูตร" ว่าด้วยสุญญตา สุญญตวิหารธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า คือ การทำในใจให้ถึงความว่าง (อากาสานัญจายตนะ) ซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่รูปฌานไปจนถึงอรูปฌาน และ "อนุปทสูตร" ว่าด้วยธรรมตามลำดับบท อะไรเกิดอะไรดับไป อะไรดับไปอะไรเกิดขึ้น เห็นความมีเห็นความไม่มี เห็นความไม่ยินดีเห็นความไม่ยินร้าย เป็นไปตามลำดับขั้น

254
1
นาทีในการอ่าน