เถรธรรม 10 ประการ

เถรธรรม 10 ประการ

S08E13

Time index

[01:01] เริ่มปฏิบัติอานาปานสติ  ป้อมยาม ประตู และ วิปัสสนา

[15:24] เราจะประสบความสำเร็จได้ ต้องทำทั้งสองส่วน คือ ปฏิบัติ และ ปริยัติ 

[17:19] เถรธรรม 10 ประการ ธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระ เป็นผู้ใหญ่ 

[24:20] พระสูตร “เถรสูตร ว่าด้วยคุณธรรมที่ทำให้เป็นเถระ”

[27:38] อธิบาย เถรธรรม  10 ประการ 

[51:38] เพิ่มจากสูตรอื่น & สรุป 

 เรื่องของเถรธรรม 10 ประการ ธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระ เป็นเถระหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีคุณธรรมมีคุณสมบัติอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตามที่ต่างๆไว้มารวมกันเป็น 10 ข้อ ที่ทำให้เป็นเถระ คือเป็นผู้รู้เรื่องราวต่างๆ มีประสบการณ์  เน้นตรงจุดที่ว่า เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์ ประสบการณ์ในที่นี้คือความรู้ ความรู้ในที่นี้ คือ ปัญญา มี 10 อย่าง ซึ่งในคุณธรรมทั้งหมดนี้ ไม่ได้ใช้เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ ข้อไหนที่เราพัฒนาได้ ทำได้ อันนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข อยู่สำราญ ในทุกสถาน ในทุกที่

179
1
นาทีในการอ่าน