การทำทานที่ให้อานิสงส์มาก

การทำทานที่ให้อานิสงส์มาก

S02E11

Time index

[03:23] เกริ่นนำเรื่องทาน การตระเตรียมที่ให้อานิสงส์มาก จากกูฏทันตพราหมณ์ 
[06:43] อสทิสทาน
[09:53] คนเก็บน้ำผึ้ง เจตนาการให้ทาน 
[14:58] อังกุรและอินทกเทพบุตร การให้ทานแก่ผู้มีศีล ได้อานิสงส์มาก
[25:18] บัณฑิตสามเณร 
[32:33] สุขสามเณร 
[42:07] เมณฆกเศรษฐี
[48:23] นายสุมนมาลาการ
[50:38] สรุป 

   ให้ทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์มาก สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องการให้ทาน ซึ่งเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการบรรลุธรรม การให้ทานที่ให้อานิสงส์มากต้องประกอบด้วยองค์ 3 คือ (1) การตระเตรียม (2) เจตนา และ (3) ผู้รับ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรสามารถรับฟังกันได้ที่นี่
   ทั้งนี้ได้หยิบยกตัวอย่างการให้ทานของบุคคลในสมัยพุทธกาล ที่รู้จักกันดีคือพระสีวลี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก ซึ่งเป็นผลมาจากกุศลทาน เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นิทานพรรณนา
278
1
นาทีในการอ่าน