ราชสังคหวัตถุ 5

ราชสังคหวัตถุ 5

S08E12

Time index

[00:43]  ปฏิบัติอานาปานสติ ในที่นี้ระลึกถึงลมหายใจ ..เอาตรงที่รับรู้ได้ เรารับรู้ลมหายใจได้ ณ ที่ตำแหน่งไหน เอาจิตของเราตั้งไว้ ณ ที่ตำแหน่งนั้น

[05:53] มรณสติ คือการระลึกถึงเหตุปัจจัยของความตาย และการระลึกถึงมรณะสติ จะต้องคิดอยู่ต่อไป ไม่ใช่จะตาย แต่ต้องคิดต่อไปว่ามีกุศลธรรมหรือไม่

[15:49] การนั่งสมาธิก่อน เพื่อให้จิตใจเรานั้นนุ่มนวลอ่อนเหมาะ

[17:21] เริ่มเรื่องการสงเคราะห์บูชา 16-16 ผู้บูชา คือ พระเจ้ามหาวิชิตราช มีคุณธรรม 8 อย่าง พราหมณ์ปุโรหิต ผู้ให้สั่งการงานบูชายัญ มีคุณธรรม 4 อย่าง มีความบริสุทธิ์ 4 อย่าง รวมกันได้ 16 อย่าง

[25:35] พระสูตร “อุชชยสูตร”

[29:15] นำพระสูตรนี้มาเพื่อประกอบกับเรื่องกูฏทันตพราหมณ์ เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจรวมทั้งหมด ยัญที่ละเอียดลงไป

[34:44] การบูชา 5 แบบ คือ อัสวเมธ บุรุษเมธ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคละ

[41:56] สรุปเรื่อง ราชสังคหวัตถุที่ละเอียดลงไป

   เรื่องของราชสังคหวัตถุ 5 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการบูชาของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรารภกูฏทันตพราหมณ์ให้ฟัง เปรียบเทียบลักษณะการบูชา 5 อย่างของพวกพราหมณ์ ไม่ดี/ดีอย่างไร ที่เหนือกว่า สูงกว่าด้วยผลด้วยอานิสงส์ น้อยกว่าในเรื่องของการตระเตรียม การริเริ่ม ไล่มาก็เป็นเรื่องของศีล ของการภาวนา ซึ่งในปีใหม่นี้ เราคิดใคร่ครวญในวิธีการดำเนินชีวิตของเราในปีนี้ให้ดี ทำอย่างไรจึงจะมีผลอานิสงส์มากขึ้นไปได้ ด้วยการตระเตรียม ด้วยการริเริ่มที่น้อยลง

457
1
นาทีในการอ่าน