พรปีใหม่ ทบทวนสมการชีวิต

ทบทวนสมการชีวิต

S02E12

Time index

[03:05] ทบทวนเรื่องราวประเด็นต่าง ๆ ในช่วงสมการชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา

[07:31] แบ่งหมวดหมู่จากทั้งหมด 39 ตอนที่ได้นำเสนอไปแล้ว 

[08:56] ประเด็นเรื่องความรัก | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ธรรมะที่เป็นเกราะป้องกันจากกาม 

[12:18] ประเด็นเรื่องชีวิตคู่ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง การครองคู่เปรียบกับเหรียญที่ไม่ได้มีแค่ 2 ด้านสะใภ้ตัวดี สะใภ้ใหม่ | ธรรมะของคนคู่ | บ้านแตกสาแหรกไม่ขาด | ชีวิตดีดี เมื่อเป็นโสด

[22:59] ประเด็นเรื่องพ่อ/แม่/ลูก | Ep.ที่เกี่ยวข้อง อย่าตราบาปให้ลูก | แม่เลี้ยงเดี่ยว

[29:26] ประเด็นเรื่องเพื่อน | Ep.ที่เกี่ยวข้อง มิตรแท้ มิตรเทียม | ยุติการผูกเวร ด้วยสติและปัญญา

[34:53] ประเด็นเรื่องสุขภาพ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ดูแลคนป่วยด้วยธรรมะ | ธรรมะคือยารักษาโรค | รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ | เจ็บแต่จบ ป่วยกายไม่ป่วยใจ | เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์ | ชีวิตที่มีค่ามีราคา

[40:25] ประเด็นเรื่องการเรียน การงาน การเงิน | Ep.ที่เกี่ยวข้อง เรียนจบ เปลี่ยนชีวิต มาตามรรคแปด | การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ | เจ้านายที่รัก ลูกน้องที่ดี | งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5 | ปัญหาการเงิน หนี้สิน | ออมเงินออมบุญ | แยกแยะจริงปลอมด้วยสัจจะความจริง | มาตรฐานความดี ศีลสมาธิปัญญา

[45:09] ประเด็นเรื่อง Lifestyle | Ep.ที่เกี่ยวข้อง ที่วัดที่ไหน ที่ที่ไม่วุ่นวาย | หวย พนันและอบายมุข | สารเสพติดที่ตั้งแห่งความประมาท | ธรรมะที่เหนือกว่าเพศสภาพ | แก้เกมด้วยกุศล | อย่ากลัวผี ให้กลัวบาป | อาหารที่บริโภคที่บริสุทธิ์ที่เป็นบุญ | เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล | เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต | ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

[53:08] ประเด็นเรื่องธรรมะ | Ep.ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม | บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

[54:41] สรุปและอวยพรปีใหม่

ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับทางตาทางหู บางทีมันก็ยุ่ง บางทีก็มีปัญหา บางทีก็ผูกเป็นเงื่อนเป็นปม ที่ถ้าเป็นปมเป็นเงื่อนแล้ว มันไม่สมดุล ชีวิตเราก็จะเริ่มงง ๆ มึนๆ มีความทุกข์มีปัญหา

..จึงมาให้ข้อมูลเป็นธรรมะที่จะสอดแทรกลงไป ปรับสมดุลปรับสมการในชีวิต คลายเงื่อนปมต่าง ๆ อย่างน้อยยังเป็นความเข้าใจ อย่างน้อยยังเป็นความรู้แจ้ง ซึ่งก็จะทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความรู้ดี รู้ชัด รู้ยิ่งขึ้นมา ชีวิตเรามันก็ค่อยดีขึ้นได้

"ในของปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าคิดว่า เราควรดำรงตนอยู่ในธรรมะให้ท่านผู้ฟัง มีกำลัง มีความตั้งมั่นในทางที่จะให้เราอยู่ในทางธรรมได้ เดินทางไปไหนก็ตาม ให้มีความปลอดภัย ด้วยการที่เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไปด้วย ชีวิตอายุที่จะมีอยู่ต่อไปก็ให้ยาวนาน ให้เต็มที่ได้ด้วยการที่เจริญอิทธิบาท ๔ การเจริญอิทธิบาท ๔ ก็จะเป็นไปเพื่ออายุได้ ให้สุขภาพที่เรามีอยู่ให้แข็งแรง ไม่อ่อนแอไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ร่างกายมีกำลังพลัง ด้วยการที่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย เรามีความกรุณาขึ้นมา ชีวิตเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ดีได้หรือว่าโภคทรัพย์ จะมีมากขึ้นได้ด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔ เป็นเหมือนกับโภคทรัพย์ คือ ให้ได้ไม่มีหมดเลย ให้ได้อย่างไม่มีประมาณ

ในปีใหม่ที่มาถึงนี้ ใครที่ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ขอให้มียศมีตำแหน่งสูงขึ้นไปได้ ด้วยการเจริญมุทิตา การที่เรายินดีพอใจในความดีความงามของคนอื่น จะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามียศมีตำแหน่งสูงขึ้นได้ และการที่เราจะสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราตั้งความปรารถนาไว้ ไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องการเงิน เรื่องชีวิตครอบครัว ขอให้ความสำเร็จนั้นมีมาด้วยการที่เจริญสัมมัปปทาน ๔ การตั้งความเพียร การทำจริงแน่วแน่จริง เจริญสัมมัปปทาน ๔ อะไรก็สำเร็จได้อิทธิบาท ๔ ก็ช่วยได้"

 

257
1
นาทีในการอ่าน