กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

S09E11

Time index

[01:50] เท้าความถึงเอพิโสดที่แล้ว

[06:24] กูฏทันตสูตร (ต่อ) | นิตยทาน วิหารทาน สรณคมณ์  ศีลสิกขาบท 

[13:48] ออกบวชแล้วปฏิบัติดี

[18:16] อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? | จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล

[36:54] ฌาน | วิชชา 8 วิปัสสนาญาณ

[53:51] กูฏทันตพราหมณ์บรรลุโสดาบัน

เท้าความจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อนำมามาบูชายัญนั้นไม่ประโยชน์ กลับแต่จะเป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้น จึงได้กล่าวถึงยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16 และในตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบกูฏทันตพราหมณ์ถึงเรื่องการบูชายัญอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนชีวิต ที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมีอานิสงส์มากกว่า นั่นคือ การให้ทานแก่ผู้มีศีลอยู่เป็นนิตย์, การสร้างวิหารสำหรับสงฆ์, การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ, ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาทานตั้งอยู่ใน 3 ขั้น (จุลศีล มัชฌิมศีล  มหาศีล), ออกบวชตามโอกาส และการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิปัสสนาญาณ (วิชชา 8 )

เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้ว กูฏทันตพราหมณ์เกิดความเสื่อมใส แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่กูฏทันตพราหมณ์ และเมื่อทรงทราบความที่พราหมณ์นั้นมีจิตอันควร อ่อนเหมาะ ปราศจากนิวรณ์แล้ว จึงยกอริยสัจจ 4 ขึ้นแสดงต่อ พอจบพระธรรมเทศนา กูฏทันตพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผล 

152
1
นาทีในการอ่าน