อนุตตริยะ 6

อนุตตริยะ 6

S08E11

Time index

[00:12]  เริ่มปฏิบัติ พุทโธ 

[17:02] เริ่มหัวข้อ 6 ยอดเยี่ยม คือ ความยอดเยี่ยม สุดยอดที่สุดของที่สุด เรียกว่า อนุตตริยะ เป็นทางที่ไปสู่ นิพพาน ทางที่เป็นไปให้สู่ทางนี้ เป็นของยอดเยี่ยม เป็นของดี เป็นของประเสริฐ

[20:51] เสียงอ่านพระสูตร “อนุตตริยสูตร”

[34:43] อธิบายอนุตตริยสูตร 

[35:17] #1 การได้เห็น หรือ ทัสสนานุตตริยะ 

[43:06] #2 การฟัง หรือ สวนานุตตริยะ

[47:33] #3 การได้ หรือ ลาภะนุตตริยะ

[52:48] #4 การศึกษา หรือ สิกขานุตตริยะ

[58:00] #5 การบำรุง หรือ ปาริจริยานุตตริยะ

[1:02:14]#6 การระลึกได้ หรือ อนุสสตานุตตริยะ

[1:04:34] สรุป

ในอนุตตริยะ ทั้ง ๖ข้อนี้ ในพระสูตรนี้คือ เปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็น ถึงว่าสิ่งที่เป็นทั่วไป ที่ชาวโลกชาวบ้านเขามักจะเข้าใจว่า เป็นการได้ เป็นการเห็น เป็นการฟัง เป็นการบำรุง เป็นการระลึกถึง เป็นการศึกษา ที่จะคิดว่ามันจะดี แต่ถ้าว่ามันทั่วไปไม่เป็นไปเพื่อสัมโพธิ ความรู้ยิ่ง หรือนิพพาน ยังไม่กล่าวว่า ยอดเยี่ยมจริงๆ แต่การได้ยิน ได้เห็นอะไร การศึกษาเรื่องอะไร ระลึกถึงสิ่งไหน แล้วมัน”ไม่เป็นด้วยสาธารณะ“ กับของคนอื่น เป็นของเฉพาะตน เป็นไปเพื่อปัญญา เป็นไปเพื่อนิพพาน อันนั้นสุดยอดกว่า ถ้าเราไม่เห็น ไม่เข้าใจ แสดงว่า ความรัก ศรัทธาตั้งมั่น ยังไม่เต็มที่ ให้ฝึกให้มีความรัก ความศรัทธาตั้งมั่น ในพระพุทธเจ้าและในคำสอน เราจะเห็น จะเข้าใจในข้อนี้ได้

235
1
นาทีในการอ่าน