กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

S09E10

Time index

[02:18] กูฏทันตสูตร ว่าด้วยเรื่องการบูชายัญของกูฏทันตพราหมณ์

[21:58] การบูชามหายัญที่จะเป็นประโยชน์และความสุขของพระเจ้ามหาวิชิตราช

[26:49] ชนผู้เห็นชอบตามพระราชดำริ 4 จำพวก

[29:41] พระเจ้ามหาวิชิตราช ประกอบด้วยองค์  8 | พราหมณ์ปุโรหิต ประกอบด้วยองค์ 4 

[34:04] ความเบาใจก่อนการบูชายัญ  13 อย่าง (แสดงยัญวิธี 3 โดยอาการ 10)

[42:22] รวมเรียก ยัญญสัมปทา 3 มีบริวาร 16

[55:13] สรุป

"กูฏทันตสูตร" ปรารภกูฎทันตพราหมณ์ประสงค์จะบูชามหายัญ ที่ต้องทำการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ณ สวนอัมพลัฏฐิกา ใกล้ที่พักของตน  จึงได้ไปเข้าเฝ้าฯ พร้อมคณะพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์หมู่ใหญ่ เพื่อทูลถามในเรื่องของยัญสมบัติ 3 ประการ ซึ่งมีบริวาร 16

พระพุทธเจ้าได้ยกเรื่องการบูชามหายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่เป็นไปตามธรรม เพื่อจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่พระองค์ไปตลอดกาลนาน ซึ่งมีพราหมณ์ปุโรหิตผู้มากด้วยปัญญา (นั่นคือ พระโพธิสัตว์ในอดีตชาติ) เป็นผู้คอยชี้แจงแนะนำวิธีการบูชามหายัญ โดยแสดงถึง ชนผู้เห็นชอบตามพระราชดำริ 4 จำพวก, พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยองค์ 8 ประการพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยองค์ 4 ประการ รวมเรียก "ยัญญสัมปทา 3 อย่าง มีบริวาร 16"

หลังจากได้ฟังจบแล้ว เหล่าพราหมณ์ทั้งหลายก็ส่งเสียงอื้ออึงว่า โอ ยัญ โอ ยัญสมบัติ มีเพียงกูฏทันตพราหมณ์ที่นั่งนิ่งอยู่ เพราะเกิดความสงสัยขึ้นว่า ยังมียัญอย่างอื่นอีกหรือไม่หนอ ที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมีอานิสงส์มากกว่ายัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น มารับฟังตอนจบของพระสูตรได้ในตอนต่อไป

268
1
นาทีในการอ่าน