เข้าใจจิตด้วยปัญญา

เข้าใจจิตด้วยปัญญา

S08E10

Time index

[00:43] เข้าใจทำโดยการฝึกตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ยามคือสติ ลมหายใจคือป้อมยาม

[15:18] จิตเศร้าหมองเพราะกิเลส กิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิด เกิดมาแล้วทำลายจิต  เปรียบเหมือนปลีกล้วย/ขุยไผ่/สนิมเหล็ก

[25:28] ตั้ง security guard ไว้คอยเฝ้าระวัง  สิ่งที่จะเข้ามาออกไป

[28:09] จิตกับสติไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถ้ามีการรับรู้นั่นเป็นวิญญาณ ถ้ามีการระลึกได้นั่นเป็นสติ เป็นคนละอย่างกับจิต จิตแทรกซึมไปได้หมดเพราะมีความเป็นประภัสสร มีวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดก็ต้องมีสติระลึกรู้สิ่งนั้นด้วย ไม่เช่นนั้นจิตจะไปตามการรับรู้นั้น

[35:20] สัมมาสติจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิ มีการรับรู้ ณ ที่ไหน ก็ต้องมีสติตั้งไว้ที่นั้น พอเรามีสติเข้าไปตั้งมั่นโดยชอบแล้ว สิ่งที่จะพึงหวังต่อไปได้คือโวสสัคคารมณ์ ความตั้งมั่นของจิต

[36:40] เมื่อมีโวสสัคคารมณ์ จะสามารถมีความรู้ชัดคือปัญญาถึงความที่มัน lock กันในสังสารวัฏนี้ ขั้นที่1 lockกันอยู่ด้วยความเป็นอัตตาในอนัตตา lockขั้นที่2ด้วยอวิชชา 

[45:40]ปัญญารู้ชัดว่า สิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ที่จะดับไปได้ตามเหตุนั้นมันคงอยู่หรือดับไป

[47:07] คนละตัวแต่สัมพันธ์กัน จิต สติ วิญญาณ และปัญญา แยกแยะเข้าใจให้ถูก จะเกิดสมาธิมีปัญญาจะละความยึดถือ ไม่ไปตามกระแส คลายกำหนัดได้

“เรามีการรับรู้เกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณที่ไหน ต้องมีสติคือการระลึกรู้ตั้งไว้ที่นั่น มีสติคือการระลึกรู้อยู่ที่ไหน ก็จะพึงหวังได้ว่าจะมีโวสสัคคารมณ์ กล่าวคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว เป็นที่ตั้งมั่นไว้แห่งจิต พอมีสติตั้งไว้ที่ไหน มีสมาธิตั้งแล้วที่นั่นก็จะสามารถทำให้เกิดปัญญารู้ชัดได้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ที่จะดับไปได้ตามที่เหตุนั้นมันคงอยู่หรือดับไป”

162
1
นาทีในการอ่าน