มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ

มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ

S08E07

Time index

[00:58] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญ “สังฆานุสสติ”

[14:58] การปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเป็นสมาธิเป็นอามณ์อันเดียวเพราะจะช่วยให้ฟังหัวข้อแม่บทต่าง ๆ นั้น ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเป็นสัมมาทิฏฐิได้ และ รักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวัน

[16:38] เริ่มหัวข้อเรื่อง มาตรฐานในทางการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ให้ว่า การที่เราจะมี “Benchmark ” มีมาตรฐาน มีประมาณในการที่เราจะกะ คาดคะเนว่า การปฏิบัติของเราที่เราจะปฏิบัติให้มันดีเยี่ยมเอาระดับไหน

[18:26] พระสูตร การปรารถนาที่สมควร มาในจตุกนิบาติ ข้อที่ 176 

[21:57] หัวข้อของบุคคล 4 คู่ 8 คน ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อย่างละคู่ 

[26:24] มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ  คือ ศรัทธาที่ทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง

[35:10] แต่ละคน ๆ ในที่นี้จะอธิบายแบบปฏิโลม

[35:38] นางอุตตรา เป็นผู้ยินดีในฌาณ

[42:07] นางขุชชุตรา มีความเป็นพหูสูตร คือ ทรงจำธรรมได้มากและกล่าวธรรมบอกสอนคนอื่นได้

[47:05] หัตถกอุบาสก  เป็นผู้ที่สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4 

[49:11] จิตตคหบดี เป็นธรรมกถึก คือ เป็นผู้ที่ทรงจำธรรมได้

[49:56] อุบลวรรณาภิกษุณี ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านฤทธิ์ และ อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ

[51:04] เขมาภิกษุณี  ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านปัญญา 

[52:57] พระมหาโมคคัลลานะ ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านฤทธิ์ และ อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ

[53:36] พระสารีบุตร ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านปัญญา

[54:26] สรุป

พระพุทธเจ้าท่านกำหนดมาตรฐานในการเปรียบเทียบการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เอาไว้ ในเรื่องของสงฆ์คือหมู่ ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า การที่เราจะมี “Benchmark” มีมาตรฐาน มีประมาณในการที่เราจะกะคาดคะเนว่า การปฏิบัติของเรา ที่เราจะปฏิบัติให้มันดีให้มันชอบให้มันเลิศให้มันสูงให้มันตรงเยี่ยมเลย เอาระดับไหน เมื่อเราจะมีการปรารถนามีการอ้อนวอนให้ได้สมความปรารถนาสมประสงค์นี้ ให้เอาตรงนี้ ตรงบุคคลเหล่านี้ ตามสถานะของตน ๆ ในการที่ให้ถึงระดับของท่านอย่างนั้น เราศึกษาประวัติของเหล่าสาวกเหล่านี้ เอามาไว้เป็นมาตรฐาน เอามาไว้เป็นตราชู เอามาไว้เป็น Benchmark เอาไว้เป็นคู่เปรียบในการที่จะปฏิบัติของเราให้ดีเป็น “สุปฏิปันโน” ให้มันชอบเป็น “อุชุปฏิปันโน” ให้มันถูกทางคือเป็น “ญายปฏิปันโน” และให้มันสมควรคือ “สามีจิปฏิปันโน”

ฝากไว้ในหัวข้อของมาตรฐานของการอ้อนวอน ในเรื่องที่เราจะพัฒนาปรับปรุงตัวเราให้เป็นแบบไหน เวลาไปวัดขอพรอธิษฐาน ขอให้เรามีปัญญา มีศีล มีสมาธิ มีวิมุตติ  มีวิมุตติญาณทัศนะเหล่านี้ ให้มันไปในระดับของเหล่าสาวกที่เป็นเลิศในหมวดหมู่นั้น ๆ จะเป็นการดีมากเลย ตั้งความปรารถนาไว้ ตั้งจิตเอาไว้ ขอพรเอาไว้ มันจะเป็นการดี

183
1
นาทีในการอ่าน