วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว

วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว

S02E06

Time index

[03:08] สุนัขโตเทยยพราหมณ์
โตเทยยพราหมณ์เศรษฐีขี้เหนียวผู้กลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตน พระพุทธเจ้าได้ทรงทำให้สุภมาณพ ซึ่งเป็นบุตรของโตเทยยพราหมณ์ทราบว่าพ่อของตนคือสุนัขที่เลี้ยงไว้ จึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่มาของสุภสูตร
[15:55] อานนทเศรษฐี 
เศรษฐีขี้เหนียวผู้กลับชาติมาเกิดเป็นขอทาน
[25:39] ธรรมบทแปล เรื่อง อานนทเศรษฐี ภาคที่ 3 เรื่องที่ 47
[40:20] ความเป็นมาของ สุภสูตร ทีฑนิกาย
[48:56] นิทานชาดก เรื่อง ว่าด้วย คนมีรูปร่างเหมือนกัน 
เศรษฐีขี้เหนียว ถูกท้าวสักกะสั่งสอนให้รู้ผลแห่งกรรม ภายหลังจึงละความตระหนี่ หลังตายไปจึงไปเกิดบนสวรรค์

    เศรษฐีขี้เหนียว คนแรกคือโตเทยยพราหมณ์ หลังตายไปด้วยความโลภในทรัพย์จึงได้รับวิบากกรรมไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนเอง และคนที่สอง อานนทเศรษฐี ได้รับวิบากกรรมหลังตายไปเกิดเป็นคนขอทานที่รูปร่างอัปลักษณ์  จากเรื่องราวทั้ง 2 พระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยเหลือ และทรงเมตตาแสดงธรรมอะไร อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสุภสูตร อย่างไร
   นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องของอิลลีสเศรษฐีมาประกอบเพิ่มเติม เรื่องราวมีความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรสามารถรับฟังได้จากตอนที่นำเสนอนี้

นิทานพรรณนา
524
1
นาทีในการอ่าน