อสุภะ 10

อสุภะ 10

S08E05

Time index

[02:22] เริ่มปฏิบัติ: เจริญกายคตาสติ พิจารณาเห็นกายในกายภายในด้วยอาการ 32 ลงมาใน "อาหารใหม่-อาหารเก่า"

[18:49] ใต้ร่มโพธิบท: หัวข้อธรรมเรื่อง "อสุภะ 10" หลักการ เหตุผล ข้อควรระวัง

[27:14] หัวข้อของอสุภะ 10 | วิธีการพิจารณาอสุภะ ด้วยอาการ 11  

[35:52] พิจารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ โดยรายละเอียด | 1. อุทฺธุมาตกอสุภ ซากศพที่ขึ้นอืดพอง

[38:09] 2. วินีลกอสุภ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำ

[40:00] 3. วิปุพฺพกอสุภ ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่แตกปริ

[42:45] 4. วิจฺฉิทฺทกอสุภ ซากศพที่ถูกฟันขาดออกจากกันเป็น 2 ท่อน

[44:31] 5. วิกฺขายิตกอสุภ ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยอาการต่าง ๆ

[46:56] 6. วิกฺขิตฺตกอสุภ ซากศพที่กระจายเรี่ยราด ศีรษะ มือ เท้า อยู่คนละทาง

[49:18] 7. หตวิกฺขิตฺตกอสุภ ซากศพที่ถูกสับฟันด้วยมีด ถูกแทงด้วยหอกจนเละ และทิ้งกระจายอยู่ 

[51:11] 8. โลหิตกอสุภ ซากศพที่มีเลือดไหลอาบ 

[53:05] 9. ปุฬุวกอสุภ ซากศพที่มีหนอนไชอยู่ทั่วร่าง

[55:06] 10. อฏฺฐิกอสุภ ซากศพที่เหลือแต่กระดูก

[56:23] สรุป

ในตอนนี้ ได้ยกวิธีการพิจารณาอสุภะ ด้วยอาการ 11 อย่างขึ้นมาอธิบาย โดยพิจารณาเจาะจงลงมาที่หัวข้อ "ซากศพในสภาพต่าง ๆ"  นั่นคือ อสุภะ 10 ซึ่งแต่ละอย่างนั้นมีรายละเอียดที่จะให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคลายกำหนัดในผู้มีราคจริตในแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงให้พิจารณามาในหัวข้อเหล่านี้ว่า มันคืออะไร และเหมาะกับผู้มีความกำหนัดยินดีในประเภทไหน

วิธีพิจารณานั้น เราสามารถนึกเป็นภาพขึ้นในใจก็ได้ โดยค้นหาดูภาพประกอบได้จากหนังสือ ยูทูป หรือจากในอินเตอร์เน็ต ที่เมื่อเราเห็นดูได้ นี้จึงเป็นองค์แห่งกรรมฐานในการที่จะตั้งไว้ พิจารณาให้มันถูกจุดถูกที่ ให้มันเป็นสัปปายะ จะทำให้มีการปล่อยวางได้เร็ว ทำให้จิตของเราสามารถเห็นด้วยปัญญาที่จะคลายความกำหนัดยินดีในกาย ปล่อยวางกายนี้ได้  

317
1
นาทีในการอ่าน