‘บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

‘บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

S02E05
Published on
Mon, 11/11/2019 - 04:00

Time index

[03:25] การดูแลมารดาบิดา: พ่อแม่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ไม่ได้เลี้ยง ยังต้องกระทำตอบไหม หรือเลี้ยงดูกตัญญู กตเวทีแล้ว แต่ชีวิตไม่เจริญขึ้น

[13:23] บุพการีคือการอุปการะผู้อื่นก่อน กตัญญูคือรู้คุณ กตเวทีคือการตอบแทน          

[17:50] ความเมตตามีอยู่น้อยเดียว ตรงที่ไม่ทำแท้งก็ได้ แค่ว่าเป็นภาระที่จะต้องรับมา นี้ถือเป็นบุญแล้วบุญมีความดีมี

[26:59] ความไม่ดีความเกลียดถ้ามีอยู่กับใคร ความไม่ดีความเกลียดก็อยู่กับคนนั้น การกระทำตอบในวาระที่สมควร เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก 

[29:08] ถ้าทำดีด้วยเหตุแห่งอามิส ความดีนั้นไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็นการอุปการะที่ถูกต้อง 

[30:26] เรื่องของพระมหาโมคัลลานเถระ

[36:07] เรื่องสวิฏฐกะ

[39:37] เรื่องอุบาสกเลือกที่ดูแลมารดาบิดามากกว่าเมีย

[41:21] ระลึกถึงความดีให้ได้

[42:07] ทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นได้และทำความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน (จักกวัตติสูตร) ความไม่ดีอยู่ที่ตรงไหน จะละความไม่ดีได้ ก็ละที่ตรงนั้น เอาความดีใส่ลงไป

[49:09] บางคนบาปอกุศลธรรมที่เคยทำมา บางทีความชั่วยังให้ผลเป็นความทุกข์อยู่ อย่าท้อถอย เพราะถึงแม้เราทำความดี แต่ผลของความดีนั้นยังไม่เกิด ความดีนั้นก็อยู่ที่ตัวเรา สะสมไว้อยู่ในจิต จิตเป็นตัวสะสมสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาป

[50:39] การกระทำตอบที่เหมาะสม: ประดิษฐานให้อยู่ในศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา

[52:39] สรุป

ทำความดี เพื่อความดีนะ ทำความดีไม่ใช่จะหวังว่า ชีวิตชั้นจะต้องร่ำรวย มั่นคง ปูด้วยพรมแดง ชั้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว มันต้องถูกหวยบ้างสิ ต้องมีความสุขในชีวิตบ้างสิ ถ้าเราจะทำความดีเพื่อให้ได้ผลในทางกามเนี่ย อันนี้คุณคิดผิดแล้ว!

ตั้งจิตระลึกถึงความดีให้ถูกต้อง มาในทางคำสอน ความดีนั้นอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม ความกตัญญู กตเวทีเป็นสิ่งที่ต้องมี จะยกเว้นกับใครๆ ไม่ได้ ความกตัญญูกตเวทีต่อให้กับคนที่เขาไม่ดี เราก็ต้องรู้จักทำให้มันเหมาะสม คือ ถ้าคนไม่ดีเราจะเอาอาวุธให้เขามันไม่ถูก แต่คนไม่ดี เรายิ่งต้องเอาความดีให้ท่านเลย ให้มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ถึงจะมีความเหมาะสมกัน 

931
1
นาทีในการอ่าน