นางวิสาขาผู้ชนะใจพ่อผัวโดยธรรม

นางวิสาขาผู้ชนะใจพ่อผัวโดยธรรม

S02E04

Time index

[03:37] ธรรมบทแปล เรื่อง นางวิสาขา ภาคที่ 4 เรื่องที่ 40
[03:51] นางวิสาขาติพ่อผัวว่าบริโภคของเก่า
           นางวิสาขาเห็นว่าพ่อผัวไม่สนใจทำบุญกับพระภิกษุ จึงติพ่อผัวว่าบริโภคของเก่า เปรียบเหมือนกำลังใช้บุญเก่า
[08:28] อธิบายข้อโอวาท 10 ข้อ
1. ไฟในไม่พึงนำออกไปภายนอก หมายความว่า “เมื่อเห็นโทษของแม่ผัว พ่อผัว และสามี อย่าเฝ้ากล่าว ณ ภายนอก”
2. ไฟแต่ภายนอกไม่พึงให้เข้าไปภายใน หมายความว่า “ถ้าหญิงหรือชายทั้งหลาย ในบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงโทษของแม่ผัว พ่อผัว และสามี อย่านำเอาคำที่ชนพวกนั้นพูดแล้ว มาพูดต่อ”
3. พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้น หมายความว่า “ควรให้ แก่คนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ส่งคืนเท่านั้น”
4. ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายความว่า “ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ถือเอาเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ไม่ส่งคืน"
5. ควรให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้ หมายความว่า "เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแล้ว, ชนเหล่านั้น อาจจะใช้คืน หรือไม่อาจก็ตาม, ให้แก่ญาติและมิตรเหล่านั้นนั่นแหละ ควร"
6. พึงนั่งเป็นสุข หมายความว่า "การนั่งในที่ ๆ เห็นแม่ผัวพ่อผัวและสามีแล้วต้องลุกขึ้น ไม่ควร"
7. พึงบริโภคเป็นสุข" หมายความว่า "การไม่บริโภคก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามี เลี้ยงดูท่านเหล่านั้น รู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้น ทุก ๆ คนได้แล้วหรือยังไม่ได้ แล้วตนเองบริโภคทีหลัง"
8. พึงนอนเป็นสุข หมายความว่า "ไม่พึงขึ้นที่นอน นอนก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามี, ควรทำวัตรปฏิบัติที่ตนควรทำแก่ท่านเหล่านั้นแล้ว ตนเองนอนทีหลัง"
9. พึงบำเรอไฟ หมายความว่า "การเห็นทั้งแม่ผัวพ่อผัวทั้งสามี ให้เป็นเหมือนกองไฟและเหมือนพระยานาค"
10. พึงนอบน้อมเทวดาภายใน หมายความว่า "การเห็นแม่ผัวพ่อผัวและสามี ให้เป็นเหมือนเทวดา "
[33:25] นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์  
นางวิสาขาขายมหาลดาปสาธน์และนำเงินที่ได้มาซื้อที่สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า
[53:17] สัตว์เกิดแล้วควรทำกุศลให้มาก
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า “นายมาลาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มาก จากกองดอกไม้ แม้ฉันใด, มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำกุศลไว้ให้มาก ฉันนั้น”

   สืบเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาของนางวิสาขา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านทายิกา และการให้ทาน ซึ่งหลังจากแต่งงานมีปัญหากับพ่อสามี นางจะสามารถใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 
   นอกจากนี้ผู้ฟังสามารถนำหลักการครองเรือนของนางวิสาขามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรม

นิทานพรรณนา
208
1
นาทีในการอ่าน