ความจริงในขันธ์ 5 คือ ไม่เที่ยง อนัตตา

ความจริงในขันธ์ 5 คือ ไม่เที่ยง อนัตตา

S08E04

Time index

[00:24] เริ่มการปฏิบัติ  ด้วยการเจริญกายคตาสติในการพิจารณาให้เห็นโทษในกาย ด้วยการพิจารณาเรื่อง “ฟัน”

[16:40] ขันธ์ 5 สรุปคร่าว ๆ จากสัปดาห์ที่แล้ว 

[20:05] ขันธ์ 5 ลักษณะการทำงาน เข้าใจในศัพท์

[35:28] ขันธ์ 5 ที่ หยาบ/ละเอียด

[37:28] ขันธ์ 5 หน้าที่ของมันเปรียบกับ มรรค 8 ซึ่งขันธ์ 5 และ มรรค 8 เป็นคนละอย่างกัน 

[44:45] การยึดถือขันธ์ 5 เพราะไม่กำหนดรู้ แต่ตามไป  

[47:51] การไม่ยึดถือขันธ์ 5 ต้องกำหนดรู้ ญาณ ท่านจึงบัญญัติเรื่องของมรรค 8 ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ ด้วยมรรค 8 

[59:42] ความจริงในขันธ์ 5 คือ ไม่เที่ยง อนัตตา

   เรื่องของขันธ์ 5 ว่าขันธ์ 5 เราต้องทำความกำหนดรู้มัน ทำความเข้าใจมัน...สังขาร สัญญา ๆ คุณทำบ่อยๆ ขึ้นมา เพ่งจิต จดจ่อลงไปเอาสมาธิเชื่อมเข้าไป สังขาร สัญญานั้น จะเกิดเป็นญาณ ขึ้นมา ญาณคือความรู้ ญาณเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ รวมถึงทักษะต่างๆ ...สามารถแทงตลอดในเรื่องนั้นๆได้ฉับพลันทันที พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับนักเลงรถ นักเลงรถ เขาจะรู้ส่วนต่างๆของรถหมด เขาจะรู้ทันที โดยไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อน เพราะ นั่นคือ ญาณ ของเขา...ฝึกทำ พูด คิด เป็นประจำ ...สัญญาเกิดก่อน ญาณจึงเกิดตามมา...ความรู้ที่จะต้องทำให้เกิดญาณในขันธ์ ทั้ง 5 ว่ามันไม่เที่ยงนี้ ให้มันได้ พอถึงเวลาจริงมันจะทำให้พ้นทุกข์ได้

  สัจจะความจริง ของจริงนั้น คือ ขันธ์ ทั้ง 5 นั้นไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา มีความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่น เป็นธรรมดา เห็นอย่างนี้ ซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ บ่อย ๆ สังขารปรุงแต่งเข้าไป จะเกิดเป็นญาณคือความรู้ ว่าทุกข์​ ขันธ์ 5 นี้ ควรเป็นของกำหนดรู้ จะเป็นญาณให้เรารู้ว่า ขันธ์ 5 ทุกข์นี้ เรากำหนดรู้ให้เข้าใจถูกต้องได้แล้วหรือยัง เราต้องเข้าใจก่อนว่า ขันธ์ 5 นี้มันเป็นทุกข์ ถ้าคุณเข้าใจว่าขันธ์ 5 เป็นสุขเวทนา คุณพลาด แต่คุณต้องเข้าใจมันว่า มันไม่เที่ยง มันจึงเป็นทุกข์แบบนี้ ข้อที่สอง ทุกข์นี้ ต้องเป็นของควรกำหนดรู้ คือให้เข้าใจ และอยู่กับมันให้ได้ 

316
1
นาทีในการอ่าน