เห็นทุกข์โทษในกายด้วยปัญญา

เห็นทุกข์โทษในกายด้วยปัญญา

S08E03

Time index

[01:29] ตื่นแล้วยังมีกายคือยังมีบุญ ให้มีสติระลึกมาในกาย

[03:56] กายคือธาตุทั้ง6

[06:56] โทษในกายคืออาพาธ อาพาธหมายถึงความเจ็บไข้ความที่มันเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มพิจารณาจากลักษณะกายภายนอกไล่ไปตามลำดับ

[28:18] พิจารณาลักษณะภายในกาย ไล่ไปตามอวัยวะ กายนี้เป็นรังของโรค

[47:23] อะไรที่ทำให้เกิดเวทนาเรียกได้ว่าเป็นโรคเป็นอาพาธ ทุกคนมีเหมือนกันหมด

[49:36] โรคทางใจ วิญญาณธาตุก็ป่วยได้

[52:03] มรรคคือยาแก้โรค ทำให้เกิดปัญญาญาณในการเห็นตามจริง

ร่างกายทุกส่วนจี้ลงไปตรงไหนมีอาพาธได้หมดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ท่านจึงเรียกว่าเป็นรังของโรค คือเป็นโทษ 

มรรค 8 เป็นยาแก้โรคได้ เป็นยาสำรอกราคะ โทสะ โมหะ เป็นยาที่กำจัดรากต้นเชื้อของมันคือ อวิชชา ด้วยการให้เห็นตามความเป็นจริงในกายของเรา ด้วยความเป็นของมีโทษมาก อันนี้ท่านเรียกว่าเป็น อาทีนวสัญญา  คือให้เห็นโทษในกายนี้

อริยมรรคมีองค์ 8 อยู่ในกายเรานี้เอง เกิดจากการที่เราเจริญกายคตาสติ เกิดจากการที่เราเจริญอาทีนวสัญญา เห็นกายแบบนี้ ไล่ใคร่ครวญมาในกายแบบนี้ทุกวัน ๆ ทุกเวลา เราจะมีปัญญาเกิดขึ้น ปัญญาญาณในการเห็นตามเป็นจริงมาในกาย เห็นทุกข์โทษในกาย

251
1
นาทีในการอ่าน