กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)

 กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)

S02E01

Time index

[02:49] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเจ้าวิฑูฑภะ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 35
[19:32] เรื่อง เกสวดาบส
พระพุทธเจ้า ได้หยิบยกชาดกเรื่อง เกสวดาบส เพื่อนำมาประกอบการอธิบาย เรื่องตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป
[28:11] เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าปเสนทิ
พระเจ้าปเสนทิอยากเกี่ยวดองเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า จึงขอธิดาเจ้าศากยะ แต่เจ้าศากยะกลับให้ธิดาซึ่งเกิดจากนางทาสี
[37:23] วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ
พระเจ้าวิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ เนื่องจากรังเกียจพระองค์ที่มีมารดาเป็นลูกนางทาสี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฆ่าล้างตระกูลศากยะ

เรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าวิฑูฑภะ ผู้ฆ่าล้างศากยะวงศ์ ซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า และเหตุใดตระกูลศากยะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิจึงต้องถูกฆ่าล้างตระกูล

นิทานพรรณนา
694
1
นาทีในการอ่าน