ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์

ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์

S08E01

Time index

[02:49] เข้าใจทำให้ตั้งสติฝึกระลึกถึงความดี เจริญสีลานุสสติ

[07:02] อะไรเป็นตัวผลักดันให้ทำความดี สิ่งนั้นต้องมีความหนักแน่นมั่นคง สิ่งที่จะทำให้ไปสีลนุสติได้ก็ต้องมีพุทโธ ธัมโม สังโฆ ศีล หรือโสตาปัตติยังคะ 4

[10:55] ศรัทธาในบุคคลที่เป็นเลิศ ที่เป็นกำลังใจ ที่ทำมาก่อน ที่ต่อสู้มาแล้ว นั่นคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

[16:17] ตั้งสมมติฐานให้ถูกจะทำการทดสอบได้ จะไปต่อได้

[19:21] มั่นใจในคำสอนที่ดีทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด คือศรัทธาในธัมโม 

[28:31] มั่นใจว่าใคร ๆ ก็สามารถทำตามได้จริง นั่นคือศรัทธาในสังโฆ

[34:57] ตั้งสมมติฐานความศรัทธาไว้ในพุทโธ ธัมโม สังโฆแล้ว จะมีกำลังใจมีวิริยะ ก่อให้เกิดศีลอันเป็นไท

[36:15] ศีลคือความเป็นปกติ ศีลชนิดที่ทำให้จิตเป็นอิสระจากตัณหา ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิ เป็นไปเพื่อนิพพาน

[52:20] ปรับจิตใจใหม่ ปิดประตูอบายด้วยสีลานุสติ

บุคคลที่ตามระลึกถึงพระตถาคต ตามระลึกถึงธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้ว ตามระลึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้ว ราคะโทสะโมหะก็ไม่กลุ้มรุมจิต จิตย่อมเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิได้

ระลึกถึงการตรัสรู้ว่ามีอยู่จริง ระลึกถึงคำบอกสอนไว้สืบต่อเนื่องมาทำได้จริง ระลึกถึงการปฏิบัติว่าใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้ มีการทำกันอยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้ได้จริง ๆ  ในเรื่องอะไร ในเรื่องพื้นฐานแรกเลยคือศีล

คุณมีศรัทธาในพุทโธ ในธัมโม ในสังโฆแล้ว ใจจะมีศีลทันที

ศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นอิสระจากตัณหา ไม่ถูกลูบคลำด้วยทิฏฐิ คือการเจริญสีลานุสสติชนิดที่จะพาไปนิพพานได้ ทำได้ตลอดเวลา

เราแค่ระลึกถึงความดีของเราตรงนี้ให้มันได้ มีพุทโธ ธัมโม สังโฆอยู่ในใจ ถ้ามี 4 อย่างนี้ นั่นคือคุณมาตามทางแล้ว เข้าสู่กระแสแล้ว หันเหมาในทางที่จะไปสู่นิพพาน ปิดประตูสู่อบาย ให้มั่นใจสบายใจ สีลานุสสติ

194
1
นาทีในการอ่าน