ปฏิปทา

S07E20
  • เข้าใจความหมายและรายละเอียดของ “ปฏิปทา”
8
1
นาทีในการอ่าน