กรรมฐาน 5

กรรมฐาน 5
S07E17
  • ธรรมเทศนาเรื่อง กรรมฐาน5 โดยหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส
  • กรรมฐาน5 มี ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง พิจารณาให้เห็นความจริง เห็นเป็นอสุภะ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของแท้จริง มีความไม่เที่ยง จะเกิดความหน่ายคลายกำหนัดได้
  • ปกิณกธรรมเรื่อง กายคตาสติสูตร

“...ภิกษุย่อมพิจารณากายนี้แล ข้างบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น้ำเหลือง เลือด เหงื่อมันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร…”

กายคตาสติสูตร

 

"....พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพื่ออะไร เพื่อต่อสู้กับกิเลส ..ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แท้จริง มันเป็นของไม่เที่ยง...ถ้ารู้ชัดในความจริงเหล่านี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายคลายความยินดี..ใจเราก็จะไม่สะดุด…"

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส

458
1
นาทีในการอ่าน