ปาฏิกาชีวก พึงพิจารณาดูการงานของตน

พึงพิจารณาดูการงานของตน
S01E01

Time Index

[02:38] เมื่อเจอคนเจ้าปัญหาจะมีวิธีการจัดการตามธรรมอย่างไร?

[07:35] ธรรมบทแปลเรื่อง ปาฏิกาชีวก

พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สอนไว้ถึงวิธีการจัดการกับคนเจ้าปัญหาที่ดีมาก ๆ โดยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วย,ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย และการไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วย...พึงจัดการกับคนที่เจ้าปัญหา โดยจัดการตามธรรม ให้มีความงดงาม ให้มีขันติให้มีโสรัจจะ จะพึงมีความงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่

ยกธรรมบทเรื่อง ปาฏิกาชีวก ว่าด้วย ไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่น เขาจะทำอะไร เป็นอย่างไร ก็เรื่องของเขา แต่ควรพิจารณาดูการงานของตัวเรานี้ว่า เราทำแล้วหรือยัง?

  • พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สอนไว้ถึงวิธีการจัดการกับคนไม่ดีคนเจ้าปัญหาที่ดีมาก ๆ จัดการตามธรรม โดยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วย,ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย และการไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วย..พึงจัดการกับคนที่เจ้าปัญหา โดยจัดการตามธรรม ให้มีความงดงาม ให้มีขันติให้มีโสรัจจะ จะพึงมีความงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่…ได้ตรัสไว้ในธรรมบทเรื่อง ปาฏิกาชีวก …ไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่น เขาจะทำอะไร เป็นอย่างไร ก็เรื่องของเขา แต่ควรพิจารณาดูการงานของตัวเรานี้ว่า เราทำแล้วหรือยัง”
  • ศรัทธาของอุบาสิกาและบุตรชายที่มีต่อปาฏิกาชีวกนั้นสูงมาก ไม่ขัดขืนคำสั่งครูบาอาจารย์ ท่านว่าอย่างไรก็ทำอย่างนั้น แต่ปรากฎว่าครูบาอาจารย์นั้นไม่ดี มีทิฎฐิที่ผิด การกระทำตามนั้นก็เป็นโทษแต่ด้วยความที่บุญยังรักษา ทำให้ได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาบัน…ศรัทธาที่มีนั้นไม่เสื่อม ยังมีอยู่ ตั้งอยู่ มีความเคารพอยู่ แต่ที่ถูกตัดนั้นคือ ฝ่ายปาฏิกาชีวกนั้นตัดเอง
  • อุบาสิกานั้นมีการแสวงหา ใคร่ฟังธรรม แม้ปาฏิกาชีวกห้าม แต่ก็หาทางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้ รู้ว่าสิ่งใดดีควรทำ ก็ไปทำ แต่ก็ไม่ให้ขัดใจกัน นี้เรียกว่า เป็นการรักษาถนอมน้ำใจกันในระดับหนึ่ง
  • คำเสียดสีจากคนมีศีล สมาธิ ปัญญาต่ำกว่า เราควรวางเฉย เราไม่ควรใส่ใจ แต่คำใดที่เป็นคำขนาบ เป็นคำพูดที่มาจากบุคคลที่เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ มีศีล สมาธิ ปัญญาเสมอกันหรือสูงกว่า อันนี้ควรฟัง ควรเงี่ยโสตลงสดับ คำตักเตือนของบุคลลเหล่านี้มีประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัย และก็มาตรวจดูการงานของตัวเราว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ดังที่บุคคลผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตเหล่านั้นกล่าวมา
  • ดูทางให้ดี เพราะว่าทางนี้มันไปได้หลายทาง ทางไปนรกก็มี, ไปกำเนิดเดรัจฉาน,ไปเปรต,ไปเป็นเทวดาก็มี ทางนั่นคือ ดูการกระทำของเราในทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราทำตามทางนี้แล้วเราจะไหน คนที่มีปัญญารู้จักอดทนอย่างดี ไปนิพพานได้แน่นอน
  • นำปฏิบัติสมาธิ โดยให้ฟังพระสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม อนัตตลักขณสูตร (อ่านเพิ่มเติมในส่วนพระสูตร/เรื่องที่เกี่ยวข้อง)
นิทานพรรณนา
73
1
นาทีในการอ่าน