กิมัตถิยสูตร

กิมัตถิยสูตร
S08E01

Time  Index

[00:44]  พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องศีลกับท่านพระอานนท์

[05:05]  เมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็บังเกิดความหน่าย

[07:29]  เนื้อหาในศีลขันธ์

[22:28]  กองของศีลในมหาศีล

 

กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยเรื่องกองศีลอันบริสุทธิ์ของภิกษุประกอบด้วย จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล โดยจำแนกออกเป็นข้อ ๆ 

ศีล มีอานิสงส์มากมีคุณอย่างใหญ่ ผู้ที่่รักษาศีลจะไม่มีความร้อนใจ มีความระงับทางกายและใจเป็นไปเพื่อนิพพิทาและวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลผู้มีศีลบริบูรณ์ย่อมมีปีติ มีปราโมทย์ มีกายสงบระงับได้โดยไม่ลำบาก ไม่ต้องทำการขอ

104
1
นาทีในการอ่าน