เครื่องผูกให้ติดอยู่ในสังสารวัฎ

  • เครื่องผูกที่ว่าแน่นหนาของท้าวเวปปจิตก็ยังไม่เท่าตัณหาเครื่องผูกสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏ
  • ให้เดินตามมรรคแปด มรรคแปดจะเปิดตัวอวิชชาลอกตัณหา ทำทั้งสองทางพร้อมกัน จะหลุดจากกับดักนี้ได้

 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ท้าวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำ ๕ ประการ อยู่ที่ประตูในเทวสภาชื่อสุธรรมานั้น ก็ในกาลใดแล ท้าวเวปจิตติจอมอสูรดำริอย่างนี้ว่าเทวดาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล อสูรทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม บัดนี้เราจะไปเทพนคร ในกาลนั้น ท้าวเวปจิตติจอมอสูรย่อมพิจารณาเห็นตนพ้นจากเครื่องจองจำ ๕ ประการ และก็ย่อมเป็นผู้อิ่มเอิบพรั่งพร้อม บำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ เมื่อใดแล ท้าวเวปจิตติจอมอสูรดำริอย่างนี้ว่า อสูรทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล เทวดาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม บัดนี้เราจักไปอสูรบุรี ในที่นั้นแล เมื่อนั้น ท้าวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำ ๕ ประการ และย่อมเสื่อมจากกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจำของท้าวเวปจิตติจอมอสูรละเอียดอย่างนี้แล บุคคลผู้อันมารผูกแล้ว สำคัญอยู่ซึ่งเครื่องผูกแห่งมารว่า ละเอียดกว่าเครื่องจองจำของท้าวเวปจิตติจอมอสูรนั้น บุคคลไม่สำคัญเครื่องจองจำของมารว่าละเอียดกว่านั้น ย่อมพ้นจากมารผู้มีใจบาป ฯ”

เทวาสุรสังคามสูตร

 

...ทางออกอยู่ตรงนี้ เราอย่าไปหลงในเหยื่อของโลก เหยื่อล่อคือกามคุณ กับดักคือเรื่องอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่มันบังเอาไว้ ถูกบังเอาไว้ด้วยเหยื่อ กับดักซ่อนอยู่หลังเหยื่อ กับดักคือสิ่งที่จะจับขังเรา กับดักคือสิ่งที่จะทำอันตรายให้เรา จะถูกเหยื่อล่อบังเอาไว้ ไอ้ทางที่ดีที่จะไปได้ที่เป็นความสุขความเจริญก็ถูกบังเอาไว้ อย่าไปหลงตรงนั้น แต่ทางที่ดูเหมือนจะไปไม่ดีไปไม่ได้ เกิดท้อแท้ท้อถอย เขานิยมกันอาจจะเป็นอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทางนี้จะไปดี คือการกระทำตามมรรคแปด ….ทำอย่างนี้เราจะหลุดเราจะออกจากกับดักนี้ได้ ...อวิชชาเป็นเครื่องปิดตรงนี้ เป็นเครื่องปิดที่จะทำให้เราไม่เดินไปในทางที่ถูก มันบังเอาไว้ ตัณหาเป็นเครื่องล่อที่ทำให้จิตของเราน้อมไปในทางกาม เราต้องเปิดเจ้าอวิชชาด้วยวิชชา ลอกเจ้าตัณหาด้วยมรรคแปด เราปฏิบัติตามมรรคแปด ชื่อว่าเปิดตัณหาออก ชื่อว่าเปิดอวิชชาออก ชื่อว่าลอกตัณหาออก ทำไปในสองทางพร้อมกัน ….”

 

มีในสมัยหนึ่ง…สมัยที่เทวดาเขายังทำสงครามกันอยู่ เทวดาเขาก็มีอยู่สองฝ่าย ฝ่ายที่เป็นพวกเทวดากับฝ่ายที่เป็นพวกอสูร อสูรนี่ก็เป็นพวกเทวดา ในฝักฝ่ายพวกที่ไม่ดี ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะมีอยู่ 2 พวก ก็คือ พวกของท้าวสักกะเทวราช ท้าวสักกะเทวราชเป็นหัวหน้าของฝ่ายเทวดาที่ตั้งอยู่ในธรรมในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ฝ่ายพวกเทวดาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรม ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขาก็เรียกว่า พวกอสูร มีหัวหน้าชื่อ ท้าวเวปจิตติ สองฝ่ายนี้ เขาก็รบกัน ในบางครั้ง บางคราว และมีการรบอยู่หลายๆ ครั้ง มีครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าพวกอสูรแพ้ เวลาที่พวกอสูรแพ้แล้ว หัวหน้าของเขา ก็ถูกจับตัวไป ไปยังบริเวณบ้านของท้าวสักกะเทวราช คือ บ้านของท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์นี่ บ้านใหญ่มาก มีเจดีย์ตรงนั้น มีที่ฟังธรรมตรงนี้ มีสวนตรงโน้น ปราสาทตรงนั้น มีหลายอย่าง ด้วยความเป็นเทวดา ก็เป็นผู้ที่มากด้วยกามคุณทั้ง 5 ปรากฏว่าพอถูกจับไป ท้าวเวปจิตติก็ถูกผูกด้วยมนต์ที่ท้าวสักกะเทวราชร่ายเอาไว้ เครื่องผูกตรงนี้มีรายละเอียด 10 อย่าง

คือ ผูกขาที่มันจะหนี ถ้ามันจะหนีผูกไว้อย่างนี้ 5 อย่าง ถ้าไม่หนี ก็ถูกผูกด้วยอีก 5 อย่าง และถ้าจะหนี ก็ถูกผูกด้วยเครื่องรึงรัด…และนี่คือถ้าเวลาหนีล็อคด้วย 5 อันนี้ แต่ถ้าจะไม่หนี ก็ถูกล็อค ถูกผูกอยู่ด้วยอีก 5 อย่างหนึ่ง ถูกล็อค ถูกผูกอยู่ ด้วยกามคุณทั้ง 5 ถ้าท้าวเวปจิตติ นี่ เขาคิดว่าพวกเทวดานี้ไม่ดี พวกอสูรดี ฉันจะหนีกลับที่ ที่อยู่ของฉัน ที่บ้านของฉัน ก็จะถูกรัดด้วย เครื่องรัด 5 อย่างนี้ ที่ขา ที่แขน และก็ที่คอในทางตรงกันข้าม ถ้าจะอยู่ คืออยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่ไปบัญชาการรบ โดยมีความคิดว่า พวกอสูรนี่ ไม่ดี พวกเทวดานี่เป็นฝ่ายดี และฉันจะอยู่ที่นี่ล่ะ อยู่ที่นี่ก็เอิบอิ่ม เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง 5 ที่เป็นของพวกเทวดา ซึ่งมันก็ดี จะอยู่ก็ถูกผูกอีก จะหนีก็ถูกรัดอีก ทั้งหมด 10 อย่างนี้ ถูกผูกอยู่ด้วยกามคุณทั้ง 5 ก็ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 5 อย่าง ถ้าจะหนีก็ถูกผูก รัดอยู่ที่ขา 2 ข้าง แขน 2 ข้าง แล้วก็คอ ทั้งหมด 10 อย่าง ตรงนี้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟัง บอกว่า

 

….เครื่องผูกของท้าวสักกะเทวราช หัวหน้าของฝ่ายเทวดา ที่ผูกท้าวเวปจิตติ หัวหน้าของฝ่ายอสูรนี่ ละเอียดอย่างนี้ มันต้องแน่นขนาดนี้ ทั้งขาที่จะอยู่ ทั้งขาที่จะไป เครื่องผูกสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏ ละเอียดกว่านั้น…

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "เทวาสุรสังคามสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ธรรมะท่ามกลางความขัดแย้ง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558