ปรับปรุง แก้ไขเพื่อความดีงาม

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "ฉันนสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค