คุณค่าของอริยสัจสี่

  • ผู้จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีความเสียสละ อดทนและพยายามอย่างมาก และต้องรู้อริยสัจ 4 อย่างลึกซึ้งและเข้าใจอย่างมากในเรื่องนี้
  • อริยสัจ 4 มีสัมมาสัมพุทโธเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่าง มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ เราจึงได้มาเรียนรู้อริยสัจอย่างทุกวันนี้
  • อริยสัจ 4 เป็นฉัพพรรณรังสีให้เราได้เห็นว่าสิ่งใดเป็นกับดับ สิ่งไหนเป็นหนทางและสิ่งใดที่เราควรที่จะต้องระวัง
  • ทุกวันนี้อริยสัจ 4 ยังมีอยู่ยังสว่างอยู่แม้จะริบหรี่ ...เราต้องรู้คุณค่าของอริยสัจ 4 ไม่มาทำเล่นๆ ให้เห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนไฟกำลังไหม้อยู่บนผม บนเสื้อผ้า

 

พวกเรามีความโชคดีมาก เด็กที่เกิดในวันนี้ก็มีความโชคดีมากที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ายังโชคดีกว่าท่านอาฬารดาบส กาลมาโคตรได้ฌาณ 7 ท่านอุทกดาบส รามบุตรได้ฌาณ 8 (เป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นโพธิสัตว์) ทั้ง 2 ท่านนี้โชคไม่ดี....เสื่อมจากคุณอันใหญ่เพราะได้ฟังเรื่องอริยสัจ 4 แต่ตายไปก่อน… เหมือนพวกพราหมณ์ 8 องค์ที่พระเจ้าสุทโธทนะเชิญมาทำนายลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะ แต่ละคนพอทำนายไปก็ร้องไห้เพราะว่าถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ร้องไห้ทั้งดีใจและเสียใจที่จะไม่ได้เห็น แต่พราหมณ์อัญญาโกณทัญญะที่ยังหนุ่มคิดว่าตัวเองจะทัน ถ้าเด็กคนนี้ออกบวชเมื่อไหร่ฉันจะติดตามในสิ่งที่เด็กคนนี้จะได้รู้ … พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองว่า ต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้า หรือ ได้ยินคำสอนของพระองค์ ก็จะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ แต่ถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้า… และไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านก็ไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ แต่พวกเรายังสามารได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ได้ … ยังเป็นความโชคดีมากๆ … ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นี้มีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง 100 ปี จะขึ้นมาหายใจครั้งเดียว ความน่าจะเป็นของเต่าตัวนี้และบนผืนผิวน้ำก็มีแอก(แพ) แพนี้ก็มีรูและตัวแพก็ถูกกระแสน้ำกระแสลมพัดไป ความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะเอาศีรษะเข้าไปซุกในรูของแพนี้ก็เป็นไปได้น้อยมา … มันไม่ใช่เรื่องที่จะขึ้นได้ง่ายๆ เปรียบเทียบกันการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์ เพราะต้องใช้ความพยายามมากที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า มารู้อริยสัจ 4 …

ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องรู้เรื่องอริยสัจ 4 … ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะต้องมารู้อริยสัจ 4 ใช้เวลาอย่างยาวนานเหมือนเต่าตาบอด แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้...แสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงอาทิตย์ หรือ แสงพระจันทร์แต่เป็นแสงสว่าง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอริยสัจ 4 ไม่ปรากฏแน่ ทุกวันนี้เรายังได้ยินได้เห็นอริยสัจ4 เป็นแสงสว่างที่ฉายมา มีสัมมาสัมพุทโธเป็นแหล่งกำเนิดให้เกิดแสงสว่างไปทั่ว มีพุทโธ ธัมโม สังโฆเกิดขึ้นเราจึงได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจ 4 ธรรมะที่แสดงไว้ให้ยืดยาวต่อก็ยากเพราะมีคนทึบ คนเก้ออยู่มาก … ธรรมะที่เหลืออยู่ที่พอให้เราได้ฟังในวันนี้ยังพอที่จะได้ไหม...ให้ดูที่แก่นคือ “วิมุติ -อริยสัจ4” ที่มาในหัวข้อทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ละหัวข้อก็แจกแจงออกไปว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์ … อริยสัจ 4 เป็นธรรมที่ “ลึก” จะเป็นธรรมที่สัตว์อาศัยแค่ความตริตรึก คนที่หนาคนที่โง่คนพาลจะเข้ามารูู้ไม่ได้ เป็นของที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิต...พระพุทธเจ้าใคร่ครวญหลังตรัสรู้ว่าสัตว์ที่หยาบมาก มีอวิชชาปิดบังมากจะมารู้ธรรมอันประณีตได้ยาก … แต่พระพุทธเจ้ามีเมตตามากดังห้วงมหรรณพที่คอยบัญญัติแจกแจง จำแนกธรรม โดยเฉพาะเรื่องพระธรรมวินัย … แล้วทรงใช้พุทธจักษุดูว่ามีใครไหมที่จะสามารถเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้ไหมพระองค์ก็จะทรงช่วย

ทุกวันนี้อริยสัจ 4 ยังมีอยู่ยังสว่างอยู่…แม้จะริบหรี่ แต่ยังสว่างเพียงพอที่จะทำให้เราเห็นทางคือ มรรค 8 เป็นทางออก เราต้องรู้คุณค่าของอริยสัจ 4 ไม่มาทำเล่นๆ ให้เห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนไฟกำลังไหม้อยู่บนผม บนเสื้อผ้า ไม่ใช่โทรสั่งพิซซ่าก่อน โทรหาแม่ก่อน แต่ให้เราดับไฟก่อน ทำเดี๋ยวนี้!

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟัง "โพธิราชกุมารสูตร (บางส่วน)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561