ความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า

  • การได้ธรรมะมานั้น พระพุทธเจ้านั้นทรงแลกมาด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์ และ ทรงสั่งสมมาหลายอสงไขย เราควรจะน้อมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเศียรเกล้า เพื่อให้เกิดคุณงามความดีกับตัวเองและทำศรัทธาของเราให้เกิดขึ้น
  • การระลึกถึงพุทโธ คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคุณงามความดีของท่าน การระลึกตรงนี้จะทำให้เกิดพุทธานุสติ เกิดศรัทธาที่ทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง ไม่ท้อแท้ท้อถอย
  • เมื่อไหร่ที่ท้อแท้ให้ระลึกถึงความดีความงาม การอุบัติของพระพุทธเจ้าที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และไม่มีใครที่จะมีความสามารถยิ่งไปกว่า จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมา
  • เมื่อมีศรัทธา มีการทำจริงแน่วแน่จริง ก็จะเกิดสติอันเป็นสติปัฏฐาน 4 ตามมาได้ไม่ยาก
  • เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพุทโธอย่างสม่ำเสมอ น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติตามอย่างดีก็จะเกิดความดีงาม ความเบาใจสบายใจขึ้นในจิตของบุคคลนั้น
  • พระพุทธเจ้ามีจริง

 

การมีจิตน้อมไปในสัมมาสัมพุทธะ คือมีการตั้งสรณะตั้งไว้ในพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระพุธเจ้า โดยระลึกถึงท่านด้วยคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่นพุทโธ ...มีความรู้ความสามารถ ...ความมีเมตตากรุณาอย่างใดอย่างหนึ่งของท่าน แม้เราไม่เคยเห็นหน้าตาของท่านแต่เราสามารถคิดถึงท่านได้ด้วย “พุทโธ” จิตที่น้อมไปอย่างนี้คือการน้อมไปถึงพุทธานุสติ น้อมไปถึงพระพุทธเจ้า

อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงภิกษุที่คิดถึงพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถมาก… เป็นตอนที่พระอานนท์คุยกับภิกษุอื่นถึงพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์อย่างมาก พอคุยถึงคุณของพระพุทธเจ้ากันก็ตื่นเต้นดีใจที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหลายรูปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก สามารถละตัดหา ละมานะ ละทิฐิ สามารถหารากของสังสารวัฏนี้ได้ ตัดอวิชชาได้ทำให้มีกำลังใจขึ้นมา … คนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะทำให้เกิดศรัทธา มีความเชื่อใจ ลงใจขึ้นมาได้ … ทำให้เรามีความมั่นใจทำจริงแน่วแน่จริง ศรัทธาจึงทำให้เกิดความเพียรมีวิริยะ … ภิกษุเหล่านี้มีศรัทธาเลยมีความเพียร มีสติปัฏฐาน 4 ขณะที่ภิกษุสนทนากันอยู่ ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเพิ่มเติมถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้อีกว่า … พระพุทธเจ้าทรงมีวิชชา 3 มีจรณะ 15 ไปไหนแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญ แสดงธรรมแล้วก็มีคนบรรลุทำ (ทำให้คนที่รู้ข้อมูลนี้ยิ่งมีศรัทธา) รู้แจ่มแจ้งทั้ง 3 โลกในภพภูมิต่างๆ สามารถฝึกบุคคลอย่างที่ไม่มีใครอื่นยิ่งไปกว่า มีความชำนาญแยกแยะในการจำแนกแจกแจงธรรมะในแง่มุมต่างๆ ศรัทธาทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง มีความมุ่งมั่นในการทำความดีต่อไป …

พระอานนท์ยังเล่าถึงความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าตอนอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีสติรู้ตัวตลอดเวลาขณะลงมาจุติก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดา ซึ่งแสดงถึงความที่พระองค์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างยิ่ง… แล้วมีแสงสว่างไปทั่ว พร้อมได้รับการอารักขาจากเทวดาทั้ง 4 มารดาของโพธิสัตว์ก็พร้อมด้วยศีล 5 ระหว่างที่อยู่ในครรภ์ มารดาของโพธิสัตว์ก็สามารถมองเห็นโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์นั้นได้ ซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ยังคงระลึกรู้ตัวอยู่ในครรภ์มารดาตลอดเวลาจนกระทั่งประสูติ...โดยมารดาก็จะทรงครรภ์อยู่นานถึง 10 เดือนและจะต้องยืนคลอด มีเทวดาคอยมาดูแลบริบาลอย่างดีโดยโพธิสัตว์ก็เนื้อตัวสะอาดหมดจด...และสามารถก้าวเดินออกมาได้ 7 ก้าว พร้อมกล่าอาสภิวาจา...พระพุทธเจ้าก็ยังทรงเล่าถึงความที่พระองค์รู้ชัด ในสัญญา เวทนา ที่เกิดขึ้นดับไปโดยมีสติตลอดเวลา เห็นมันแจ่มแจ้งในจิตของพระองค์ โดยไม่ไหลไปตามความคิด คือทรงรู้ว่ามีความคิดแต่ไม่ได้ตามความคิดเหล่านั้นไป และส่วนใหญ่ก็ทรงอยู่ในสมาธิอยู่บ่อยๆ ...

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟัง "อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561