กุศลธรรม 10 อย่างพาไปสู่วิมุติ

  • เหตุปัจจัยที่ทำให้เราไม่ไปทุคติวินิบาต เมื่อกายแตก ก็คือการประพฤติเรียบร้อยหรือประพฤติตาม กุศลกรรมบถ 10 อย่าง ประกอบด้วยการประพฤติธรรมทางกาย 3 อย่าง ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต , ไม่ถือเอาทรัพย์ที่เขามิได้ให้ , ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย การประพฤติธรรมทางวาจามี 4 อย่างไม่พูดเท็จ ,ไม่พูดส่อเสียด ,ไม่พูดวาจาหยาบ ,พูดตามความจริง และการประพฤติธรรมทางใจมี 3 อย่างเป็นผู้ไม่มีความโลภมาก , เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท , เป็นผู้มีความเห็นชอบ
  • การประพฤติกุศลธรรม 10 อย่างนี้จัดเป็นการทำบุญที่อยู่เหนือการให้ทาน
  • เราสามารถไปเกิดบนสวรรค์ในชั้นต่างๆ ได้ถ้าหากประพฤติกุศลธรรม 10 อย่างนี้อย่างดีและเพียงพอที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆ
  • การทำกุศลธรรม 10 นี้แต่ละอย่างล้วนใช้สมาธิทั้งสิ้น เมื่อมีสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาและแน่นอนว่าเมื่อเห็นตามจริงหมดทุกอย่างก็สามารถบรรลุุเป็นพระอรหันต์ได้ เพราะทำให้เจโตวิมุติปัญญาวิมุติเกิดขึ้น

 

สาเลยยกสูตร … เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนชาวบ้านสาละ เป็นหมู่บ้านของพวกพราหมณ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ 10 และ กุศลกรรมบถ 10 ประการที่เมื่อทำกุศลกรรมบถแล้วสามารถพาไปถึงวิมุติหลุดพ้นไปด้วยด้วยกุศลกรรมบถ … เมื่อชาวบ้านรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยพากันไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้สอบถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุให้สัตว์เมื่อตายไปแล้วตกอบาย ทุคติวินิบาตและนรก แล้วทำไมสัตว์บางพวกตายไปได้ไปสุคติโลกสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงตอบแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ พวกประพฤติไม่เรียบร้อย ไปทุคติไปนรก ส่วนพวกที่ 2 คือ พวกประพฤติเรียบร้อยไปสวรรค์ การประพฤติไม่เรียบร้อย คือการไม่ประพฤติธรรม 3 ส่วน (กายวาจาใจ) การประพฤติเรียบร้อย คือ การประพฤติธรรม 3 ส่วนครบ (กายวาจาใจ)

ส่วนที่ไม่เรียบร้อย คือ อกุศลกรรมบถ 10 คือฆ่าสัตว์ มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจมั่นในการฆ่าตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง ฆ่าเองและชักชวนให้ผู้อื่นฆ่า รวมถึงบงการให้คนอื่นฆ่า, ปรารถนาเอาของที่เจ้าของยังไม่ได้อนุญาตไป (ขโมย) , ประพฤติในหญิงที่มีบิดามารดา พี่น้อง หรือมีการหมั้นหมายเอาไว้ , พูดเท็จทำบอกไม่ทำ เห็นบอกไม่เห็น กล่าวเท็จทั้งๆ ที่รู้ พูดส่อเสียด ยุยงให้แตกกัน บอกให้เขาแตกกัน พูดจาหยาบคายเผ็ดร้อน ให้เขาโกรธเคืองแม้เป็นคำสุภาพแต่ทำให้เขาเจ็บ กระเทือนใจไม่สงบใจก็จัดเป็วาจาหยาบ พูดเพ้อเจ้อคือไม่มีประโยชน์ไม่มีหลักฐานอ้างอิง พูดไม่ถูกเวลา , มีอภิชชามีความเพ่งเล็ง เช่นทรัพย์ของใครก็เพ่งเล็งจะเอาของเขามา มีการเจาะจงจะเอาของเขา , มีความพยาบาทประทุษร้ายขอให้มีความเจ็บปวด , มีความเชื่อความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฐิ

ตรงกันข้ามกับผู้ที่ประพฤติเรียบร้อย คือ ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งทางตรงทางอ้อม หวังประโยชน์เกื้อกูลเอ็นดูสัตว์ทั้งปวง ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ , ไม่ล่วงละเมิดหญิงที่บิดามารดา พี่น้องรักษา , พูดความสัตย์ความจริงไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างใด เห็นก็บอกเห็น ไม่เห็นบอกว่าไม่เห็น พูดไปตามความจริง สงวนคำพูด พูดไม่ให้เขาแตกกัน พูดให้เขาสามัคคีกัน พูดแต่คำฟูใจ ให้กำลังใจเป็นลักษณะของวาจาที่ดี พูดในเรื่องเป็นประโยชน์ ไม่ยาวเกินสั้นเกิน ในเวลาที่เหมาะสม ไม่พูดมุกตลกที่หยาบ ไม่พูดมุกทีี่ต้องโกหก ,ไม่มีความเพ่งเล็งปรารถนาเอาทรัพย์ผู้อื่น, มีจิตไม่พยาบาทเบียดเบียนเขา อยากให้เขามีสุข , มีความเชื่อความเห็นในทางอริยสัจ 4 มีสัมมาทิฐิ

บุญจากการกระทำ 10 ข้อ การทำจิตให้ถูกต้อง ประพฤติให้ดีให้ถูกต้อง นอกเหนือจากการให้ทานใน 10 ข้อนี้ก็จะได้เป็นพราหมณ์ เป็นลูกเศรษฐี เป็นพระราชาเหนือขึ้นก็สามารถเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไปจนถึงเทวดาชั้นดาวดึงส์ … ชั้นยามา ฯ ชั้นดุสิต ฯ… ถ้าปรารถนาแล้วบุญที่ทำนั้นถึงก็สามารถไปได้แม้กระทั่งไปได้ถึงชั้นพรหม หรือ สามารถเป็นพระอรหันต์ก็ยังได้เพราะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ คนที่ทำกุศลธรรมได้ 10 ข้อก็ต้องมีสมาธิ ได้เห็นตามที่เป็นจริงได้แน่นอน

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟัง "สาเลยยกสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยการประพฤติธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559