ธรรมะของผู้บริบูรณ์

HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะคำถามทั้ง 6 ที่ใช้ตรวจสอบการเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์
  • ผู้ที่สำเร็จถึงความสิ้นภพแล้ว จะมีศีลบริสุทธิ์ มีความสันโดษในบริขารตามมีตามได้ มีความสำรวมอินทรีย์ มีสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบ ประกอบธรรมอันเป็นเครืื่องตื่น
  • เป็นผู้ที่ละความยึดถือ พ้นความครอบงำในธาตุ 4 ธาตุ 6 ขันธ์ 5 ผัสสะทั้งหลายด้วยอาสวักขยญาณ

บทคัดย่อ

 

ผู้จะบรรลุถึงความบริสุทธิ์(บรรลุธรรมนั้น) มีองค์ประกอบ 6 อย่างที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย พูดง่ายๆ คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเอง … ผู้ที่สิ้นอาสวะได้นั้นคือผู้ที่รื้อถอนภพ ถอนสภาวะ ความมีตัวตนได้หมดจด การที่รื้อถอนแล้วมีสภาวะใดสภาวหนึ่งเกิดขึ้นมา ตรงนั้นไม่ใช่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ แต่ถ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีก” … ซึ่งตรงนี้คือความละเอียดลึกซึ้งในการกำหนดบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้า เพราะถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์ก็จะมีความเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงมีความเฉียบคมในการใช้บทพยัญชนะมีความละเอียดรอบคอบ ไม่มีช่องโหว่เหมือนพญาราชสีห์ …

การบรรลุนี้ไม่ใช่การเกิดขึ้นอีกของสภาวะใดสภาวะหนึ่ง แต่เป็นเพราะเราเอาราคะ โทสะ โมหะออกไปได้ เป็นสภาวะที่เราเข้าใจธรรมะได้อย่างถูกต้อง การที่มีใครสักคนหนึ่งบอกว่า “ตนเองบรรลุธรรม” ขั้นใดขั้นหนึ่ง บรรลุที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไหร่ บรรลุอะไร กิเลสอะไร เห็นธรรมข้อไหน...ทั้งหมด 6 อย่างนี้เป็นที่มาของพระสูตร “ฉวิโสธนสูตร” … เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าให้ถามบุคคลในธรรมะ 6 อย่าง จึงสามารถรู้ได้ว่า “การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำจบแล้ว กิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีก”

หมวดที่ 1 คือผัสสะ 4 อย่าง (อายตนะทั้ง 6 แบ่งเป็น 4 ส่วน) , หมวดที่ 2 คือขันธ์ 5 (กองขันธ์) รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ , หมวดที่ 3 ธาตุทั้ง 6 (ดิน น้ำ ไฟ ลม ธาตุช่องว่าง วิญญาณธาตุ) , หมวดที่ 4 เรื่องอายตนะภายใน , หมวดที่ 5 เรื่องอายตนะภายนอก และหมวดที่ 6 วิธีการถอนอนุสัยทั้งหมด...

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง