อย่าร้อนใจในภายหลัง

 

HIGHLIGHTS:

 

  • ผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในสถานการณ์ต่างๆ จะไม่มีความร้อนใจในภายหลังเพราะความตาย หรือ ความเสื่อมของโลกนั้นเกิดขึ้นแน่
  • ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ อกุศลก็จะยิ่งเจริญมากขึ้น อายุมนุษย์ก็จะน้อยลงไป
  • ผู้ถือประพฤติพรหมจรรย์ หรือ นักบวชถ้าจำเป็นต้องติดต่อกับเพศตรงข้ามจะต้องมีสติอย่างมาก
  • ความเสื่อมมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าในภูเขา ในสังขาร ในวัยและมีความแตกดับในโลก
  • เมื่อเกิดพระอาทิตย์ทั้ง 7 เกิดขึ้น โลกจะถูกทำลาย แม้แต่การเกิดของเทวดาก็ต้องถูกทำลายด้วย
  • แม้พรหมจะมีอายุยืนหลายกัป และ รอดพ้นจากการทำลายล้างของโลกได้ แต่ก็ไม่รอดพ้นความตายอยู่ดี

บทคัดย่อ

 

ความตายนั้นมีแน่ เพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังว่า เมื่อความตายมาถึงแล้ว มาอยู่เฉพาะหน้าแล้วฉันจะทำยังไง แต่การพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆ ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน 7 วันข้างหน้าก็ได้ เพราะหลายครั้งก็มีหลายคนมาพยากรณ์ว่าโลกจะแตกอย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันก็ไม่ได้เกิดเพราะมีความคลาดเคลื่อน หรืออาจจะเกิดอีก 200 - 300 ปีแต่เราไม่อยู่แล้ว แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องเกิดมาเป็นคนอีก หรือเลื่อนไปอีก 1,000 ปี คุณก็ต้องเจอเหตุการณ์โลกแตกอีก ซึ่งมีคำสอนหนึ่ง (ไม่ใช่คำสอนของพุทธะ) ที่กล่าวไว้ว่าโลกจะแตกแล้วคนจะพากันอยู่ไม่ได้ หรือแม้แต่สวรรค์ นรก ก็ถูกไหม้หมดจนไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเป็นสหายกับพรหมไปอยู่กับพรหมเท่านั้น เพราะเป็นทางรอดเดียวในสังสารวัฏนี้ก็คือต้องไปอยู่บนชั้น อภัสสรพรหม (เป็นคำสอนของท่านสุเมธตะ) เพราะว่าต่อให้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มีทางรอดพ้นจากการที่จักรวาลนี้ถูกทำลายล้าง กัปนี้จะระงับไปดับไป

กัปหนึ่งที่โลก สวรรค์ นรกถูกทำลายแตกไป รอบหนึ่งตรงนี้เรียกว่า 1 กัป ซึ่งพรหมจะรอดจากการทำลาย พรหมบางรูปก็จะมีชีวิตอยู่เป็นหลายๆ กัป กัปนี้เจริญขึ้นกัปนี้เสื่อมไป พรหมจะมีอายุยืนหลายกัปและพ้นจากกัปที่ระเบิดซึ่งการแตกทำลายแต่ลกัปก็จะแตกต่างกันไป แต่ละกัปก็จะถูกทำลายด้วยไฟ น้ำ หรือลม แตกต่างกันไป...

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง