ภัยในอนาคต

HIGHLIGHTS:

 • พุทธศาสนิกชนควรปฎิบัติตนอย่างไร และควรมีหลักธรรมใดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้น

บทคัดย่อ

คำถาม 1: ถ้าหากว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นจริงๆ เราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรปฎิบัติตนอย่างไร และควรมีหลักธรรมใดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

คำตอบ 1: พระพุทธเจ้าทรงเคยเตือนถึงภัยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการดังนี้

 1. ภัยจากความแก่
 2. ภัยจากความเจ็บไข้
 3. ภัยจากข้าวปลาอาหารขาดแคลน
 4. ภัยจากโจรป่ากำเริบ
 5. ภัยจากหมู่สงฆ์แตกแยกกัน

 

เมื่อมีการเบียดเบียนเป็นวงกว้างแล้ว ที่ใดปลอดภัยและอาหารหาง่าย ผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็จะอพยพไปยังที่นั้นและแออัดมากขึ้น ทำให้อาหารหายาก ทุพภิกขภัยเกิดขึ้น การอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่ชนจะมีมากขึ้น และการที่จะรักษาจิต กระทำในใจโดยแยบคาย หรือปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็จะทำได้ยากหรือไม่สามารถทำได้สะดวกเลย

ภัยในชีวิตเรามีอยู่ 2 ระดับคือ

 1. ภัยจากโจรผู้ร้าย ภัยที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 3 ภัยธรรมชาติต่างๆ หรือภัยจากสัตว์ร้าย
 2. ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ คือภัยที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือรอดพ้นได้เลย เป็นภัยที่เราควรกลัวมากกว่าภัยระดับแรกเสียอีก

 

ดังนั้นเราควรแท้ที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาท เพื่อที่จะทำให้ถึงธรรมะหนึ่งในวันนี้และเราจะยังเป็นผู้ที่มั่นคง ผาสุกอยู่ได้ในวันนั้น โดยการฝึกปฏิบัติให้มีคุณธรรมเหล่านี้

 1. มีความอดทน
 2. มีที่พึ่งอันเกษมได้(โสตาปัตติยังคสี่) เป็นที่พึ่งอันถูกต้องเพื่อความสบายใจ ไม่ร้อนใจ ประกอบไปด้วย
  • ศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า
  • ศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
  • ศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  • ศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า
 3. รู้และเข้าใจในอริยสัจสี่

- - - ตอบคำถาม : คุณชลวัฒน์

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง