ยอดธรรมเสนาบดี

  • ท่านพระสารีบุตรเป็นเพื่อนและเป็นพี่ที่ดีเพราะได้มอบอริยทรัพย์ให้แก่ท่านพระโมคคัลลานะและน้องๆ ทั้ง 6 คนของตน , เป็นผู้รู้คุณคน ,มีความกตัญญูต่ออาจารย์, เป็นลูกที่ดีของมารดาด้วยการตอบแทนค่าน้ำนมด้วยอมตะธรรม
  • ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก ได้รับการพระพุทธเจ้าให้เป็นยอดธรรมเสนาบดี
  • เป็นผู้สอนธรรมะชั้นยอดแก่เหล่าภิกษุที่ยังเป็นเสขะ ด้วยการแสดงธรรมอย่างละเอียดประณีต

คุณงามความดีของท่านพระสารีบุตรนั้นมีมาก มีความสามารถสูงที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงตั้งให้เป็นพี่ชายใหญ่...อย่างนี้จะไม่ให้เรียกพระมหาสารีบุตรได้อย่างไร

ในความดีของท่านพระสารีบุตรคือ ท่านเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเสียก่อนที่ท่านจะออกบวชเสียด้วยซ้ำ กับท่านมหาโมคคัลลานะท่านทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกัน...รักใคร่กลมเกลียวกัน… จนมีวันที่คิดว่าเราควรจะหาโมกขธรรม อมตะธรรมดีกว่า ใครบรรลุเข้าใจถึงอมตะธรรมก่อนก็ให้มาบอกอีกฝ่ายด้วย … ภายหลังต่อมาเมื่อพระสารีบุตรได้พบท่านพระอัสสชิที่ได้ฟังคำที่เป็นคาถาว่า “เย ธัมมา ฯ” … คือธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น … เพียงเท่านี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบัน มีความแจ่มแจ้งด้วยความทีี่ท่านมีปัญญาอย่างมาก จากนั้นก็รีบไปบอกเพื่อนก่อน คือพระมหาโมคคัลลานะให้ได้ฟังธรรมะบทนี้และชวนกันไปบวชกับพระพุทธเจ้า…นอกจากนี้พระสารีบุตรเป็นพี่ชายใหญ่ของครอบครัวด้วย มีน้องสาว 3 คน น้องชาย 3 คน … ก็ได้จัดแจงให้น้องๆ ทั้งหมดของตนได้บวชแทนทีี่จะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมด 87 โกฏิให้ แต่กลับมอบอริยทรัพย์ให้น้องๆ แทนโดยบอกสอนทั้งหมดในฐานะพี่ชายใหญ่

พระพุทธเจ้ายกย่องพระสารีบุตรเป็นพี่ชายใหญ่ เป็นเชษฐโอรส(ลูกชายองค์โต) เป็นธรรมเสนาบดีของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ยกคุณของท่านพระมหาสารีบุตรว่าเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้จักกาละ รู้จักบริษัทในการจัดแจงจัดการต่างๆ ทั้งหมด ทั้งที่พักที่อยู่ก็ส่วนหนึ่ง...ช่วยดูแลเพื่อนภิกษุ และ ดูแลในคำสอนของธรรมะ เช่นการกล่าวให้โอวาทเรื่องอานาปานสติแก่ท่านพระราหุล …เป็นผู้ตอบแทนคุณมารดาด้วยอมตะธรรมที่มีค่ายิ่งกว่าข้าวบิณฑบาตรใดๆ

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง