การเกิดในอริยชาติ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "สิคาลสูตร" เล่มที่ 16 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 8 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค