ธรรมะโอสถ

HIGHLIGHTS:

  • โพชฌงค์ 7 เมื่อฟังแล้วย่อมเกิดความร่าเริงในธรรม อาการทางกายระงับเพราะมีความตั้งมั่นของสติและการใคร่ครวญธรรมนั้น ทำให้อาการป่วยทางกายบรรเทาลงตามฐานะที่จะเป็นได้
  • อาการทางกายยังมีเงื่อนไขของธาตุ 4 จึงยังมีเวทนา มีผัสสะอยู่ แต่จิตใจที่เกิดปีติ มีสุข มีสมาธิจะไม่เกิดเวทนาทางใจ แม้จะมีเวทนาทางกาย
  • โพชฌงค์ 7 คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ให้ถึงนิพพาน

บทคัดย่อ

...อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา … เราต้องฝึกให้เห็นความไม่เที่ยง ความไม่สวยงาม ความเป็นอนัตตา เราจะต้องฝึกดูฝึกซ้อมไว้ก่อน เหมือนเรียนศิลปะ...เรียนขับรถขับจักรยานก็ให้ฝึกไปก่อน พอทำไปๆ ก็จะเกิดเป็นปัญญาญาณขึ้นมา ให้เราฝึกดูนิมิตเห็นว่ามันเป็นของโลกไม่ใช่ของเรา อาศัยเหตุปัจจัยในการปรุงแต่งขึ้น เห็นเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภสัญญา เป็นของที่สกปรก...ฝึกดูให้เห็นนิมิตเป็นของไม่สวย...เหม็นบ้าง...ถ้าผมไปตันอยู่ตรงท่อน้ำ หรือ อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวแล้วจะสวยได้อย่างไรแบบนี้ ...อาทีนวสัญญาเป็นความมีโรค ปหานะสัญญาคือเป็นของที่ต้องละ สลัดออก ต้องทำให้สิ้นสุดนั่นคือเหล่าอกุศลทั้งหลายี่เราต้องสละออก เอาความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้าน ความยกตนข่มท่านเอาออกไป ...วิราคะ คือคลายกำหนัด หรือ ปล่อยออก พยายามละวาง การจะละวางได้เราต้องเข้าไปยังเสนาสนะอันสงัดมันจะมีความสุขระงับ ซึ่งคล้ายกับนิโรธสัญญา คือความดับความเย็นจากการปรุงแต่งทั้งหลาย ...ลำดับต่อมาคือ การเห็นความสำคัญหมายในโลกไม่ใช่เรื่องน่ายินดี การปรุงแต่งทั้งในเรื่องที่ดีก็ตามเมื่อเราทำละเอียดดีแล้ว เราก็จะเห็นว่าแม้การปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นกุศลก็ตาม มันก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เพราะความยินดีเป็นอกุศลธรรม...เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง การที่เราเห็นของทั้งหลายเป็นของที่เที่ยงขึ้นมาเพราะมีอนุสัยที่เป็นความเคยชินด้วยอำนาจตัณหา อวิชชา ฉะนั้นที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้ก็ต้องฝึกใหม่ทำใหม่…

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง